L´Église, Le Sport et L´Europe

Autor: Laurence Munoz, Jan Tolleneer Vydavateľ: L´Harmattan
Rok vydania: 2011 Kategória: Iné

Obsah

Publikácia podáva prierez vývojom telesnej výchovy a športu v rámci katolíckej cirkvi viacerých európskych krajín v časovom horizonte od konca 19. storočia po súčasnosť. Autori z viacerých európskych krajín sa pokúsili zhrnúť a načrtnúť hlavné atribúty tohto vývoja vnútri konkrétnych spoločností a poukázať na rozdiely vo vývoji v totalitných systémoch a demokraciách, ale zároveň upriamiť svoju pozornosť aj na úlohu katolíckeho športu v modernej Európe.

L´Église, Le Sport et L´Europe