Sport v ekonomice

Autor: Jiří Novotný a kolektív Vydavateľ: Wolters Kluwer
Rok vydania: 2011 Kategória: Iné

Obsah

Autor publikácie doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. z Vysokej školy ekonomickej v Prahe zoznamuje čitateľov s ekonomikou športu ako aplikovanou vednou disciplínou, ktorá objasňuje zaujímavé okolnosti financovania amatérskeho a profesionálneho športu. Prvá časť je zameraná na poňatie športu ako súčasti národného hospodárstva. Je tu uvedená základná terminológia, stručná história športu v Čechách, legislatívny a ekonomický rámec fungovania športu v Českej republike vrátane ekonomiky amatérskeho športového klubu, zväzu, olympijského hnutia, organizácie proti dopingu, ďalej problematika poistenia športovcov, charakteristika a význam dobrovoľnej práce a súčasné postavenie športu v Európskej únii. Druhá časť sa zaoberá ekonomikou profesionálnych športových klubov z hľadiska neoklasickej teórie firmy v rámci kolektívnych športových hier. Približuje zvláštnosti fungovania tohto biznisu, založeného na ligových súťažiach, trhu hráčov a špecifických finančných zdrojoch. Vysvetľuje odlišnosti európskeho a amerického poňatia s ich reguláciami. Tretia časť je venovaná ekonomike športových zariadení a športových podujatí. S tým súvisí história budovania športových zariadení, ktorá je podmienená štandardami vybavenosti území, ako aj námetmi na plánovanie a financovanie ich výstavby a prevádzky. Predstavuje špecifiká ekonomiky veľkých športových podujatí, tzv. mega events, ich klasifikáciu s pozitívnymi aj negatívnymi externalitami dopadajúcimi na územie, kde sa konajú a aký majú vzťah k verejnému financovaniu.

Sport v ekonomice