Sports and City Marketing in European Cities

Autor: Leo Van Den Berg, Erik Braun, Alexander H. J. Otgaar Vydavateľ: Ashgate Publishing Company
Rok vydania: 2002 Kategória: Marketing

Obsah

Šport ako spoločenský fenomén a mesto ako centrum spoločenského života spolu navzájom veľmi úzko súvisia. Okrem nezanedbateľného pozitívneho vplyvu aktívneho športovania na kvalitu života obyvateľov miest, nadobúda vzťah mesta a športu na význame aj s rozvíjajúcim sa procesom globalizácie. Stúpajúca medializácia športu predstavuje pre mestá spôsob vlastnej komercializácie a globálnej prezentácie v podobe organizácie športových podujatí a budovania kvalitných a vizuálne atraktívnych foriem športovej infraštruktúry. Kvalitne zabezpečená a napĺňaná športová a rekreačná funkcia mesta, t.j. kvalitná športová ponuka, predstavuje pre mestá nezanedbateľnú výhodu v ich celosvetovom konkurenčnom boji o spotrebiteľa.
Publikácia autorov z výskumného inštitútu EURICUR (European Institute for Comparative Urban Research) predkladá príklady piatich európskych miest, ktoré úspešným spôsobom napĺňajú svoj športový potenciál prostredníctvom strategickej integrácie športu do svojho marketingového programu. Príklady miest Barcelona, Helsinki, Manchester, Rotterdam a Turín upozorňujú na zásadný význam športu v bežnom živote ako aj v trvalo udržateľnom rozvoji miest, ktorý by nemal zostať bez povšimnutia ani v prípade miest na Slovensku.

Sports and City Marketing in European Cities