Sekcia: Vzdelávanie

 

Aktuálne zmeny v Zozname zakázaných látok a metód pre rok 2012

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD., Národné športové centrum
 
Zoznam zakázaných látok a metód 2012 (ďalej Zoznam 2012) je platný od 1.1.2012 a platí na celý rok 2012. V Zozname 2012 došlo k viacerým zmenám, ktoré uvedieme, ale najdôležitejšie sú však zmeny v skupine S3, M2 a P2.
V súlade s článkom 4.2.2 Svetového antidopingového kódexu(odkaz na Kódex WADA) sú všetky Zakázané látky považované za  „Špecifické látky“  okrem látok zo skupín S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a Zakázaných metód M1, M2 a M3.
  
1. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A METÓDY (POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE)
 
1.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NEZAVEDENÉ LÁTKY
Táto skupina bola presunutá do časti „Zakázané látky“, aby bolo jasné, že neobsahuje „metódy“. Látky zahrnuté do skupiny S0 sú považované za Špecifické. Zaradenie do skupiny S0 prichádza do úvahy až po tom, čo sú všetky ostatné skupiny považované za nevyhovujúce (napr. látky v predklinickom alebo klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog (designer drug), veterinárne lieky ).
 
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky sú zakázané.

     a) Androgénne anabolické steroidy (AAS)
 
         a.1) Exogénne  AAS, zahrňujúce:
 
         názov bolandiol (estr-4-én-3? ,17?-diol) súčasťou S1.a
 
         a.2) Endogénne  AAS, pokiaľ sú podané exogénne:
 
Do skupiny S1 boli pridané metabolity dihydotestosterónu: 7alfa-hydroxy-DHEA, 7beta-hydroxy-DHEA, 7-keto-DHEA
 
     b) Iné anabolické látky – napr. klenbuterol

  • bez zmeny.


S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY A PRÍBUZNÉ LÁTKY
Odstránené preparáty získané (odvodené ) od krvných doštičiek (PRP).
 
S3. BETA 2- AGONISTY
Formoterol, látka široko používaná na liečbu astmy a podobných stavov i na Slovensku, bola vyradená zo Zoznamu a je tak povolená. Močové limity platia pre salbutamol a formoterol, stále pokračujú výskumy na stanovenie prahových hodnôt pre ostatné beta 2-agonisty. Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácií vyššej ako 1000 ng/ml a formoterolu vyššej ako  30 ng/ml nebude považovaná za zamýšľané terapeutické použitie, ale bude považovaná za nepriaznivý analytický nález. U salbutamolu je hranica povolená  maximálne 1600 mikrogramov za 24 hodín a formoterolu je to 36 mikrogramov za 24 hodín pokiaľ sú užívané inhalačne. V prípade, že zdravotný stav vyžaduje vyššiu dávku, ako je uvedené povolené množstvo, musí byť následne predložená žiadosť o terapeutickú výnimku.
 
S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY
Zmenený názov z pôvodného „Antagonisty a modulátory hormónov“, aby poukázal na pridanie nového odstavca  z M3.3(2011) Génový doping.
 
S5.  DIURETIKÁ A OSTATNÉ MASKOVACIE LÁTKY
Lokálna aplikácia felypresínu v zubárskej anestéze nie je zakázaná.
 
Glycerol je zakázaný ako plazmaexpander.
 
 
1.2 ZAKÁZANÉ METÓDY
 
M1. ZVYŠOVANIE PRENOSU KYSLÍKA
 

  • bez zmeny


M2.  CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA
Cievkovanie bolo odstránené z príkladov M2.1. no i napriek tomu je naďalej zakázané a spadá pod falšovanie. V skupine M.2.2. bol upravený objem a početnosť intravenóznych infúzií alebo injekcií maximálne povolené v objeme 50 ml za 6 hodín. Skupina M.2.3 týkajúca sa pojmu „plná krv“ bola preformulovaná tak, aby bola pre športovca zrozumiteľnejšia.
 
M.3. GÉNOVÝ DOPING
Na upresnenie definície Génového dopingu, bola skupina M.3.3(2011) prenesená do skupiny S4.5 ako bolo uvedené vyššie.
 
 
2. LÁTKY A METÓDY (ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE)
 
Okrem už uvedených skupín S0 až S5 a M1 až M3 sú nasledujúce skupiny zakázané počas súťaže:
 
2.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY
 
S6. STIMULANCIÁ
V skupine S6 bola upresnená poznámka k adrenalínu s ohľadom na jeho použitie.
  
S7. NARKOTIKÁ
 

  • bez zmeny


S8. KANABINOIDY
 

  • bez zmeny

 
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

  • bez zmeny (v monitorovacom programe)


2.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

P1. ALKOHOL
Nie je zakázaný v bowlingu na 9 a 10 kolkov (FIG).
 
P2. BETA- BLOKÁTORY
Bolo vyňatých 6 športov z tejto skupiny konkrétne: boby a skeleton (FIBT), curling (WCF), moderný päťboj (UIPM), motocyklový šport (FIM), jachting (ISAF), zápasenie (FILA). Biliard a Snooker (WCBS) bol preklasifikovaný na „Biliard (všetky disciplíny)“.
 
3. MONITOROVACÍ PROGRAM

Pridané
 
PRI SÚŤAŽI: nikotín, hydrokodon, tramadol
 
MIMO SÚŤAŽ: glukokortikosteroidy.
 
Súhrn zmien zo Zoznamu zakázaných látok a metód 2012 sme spracovali z aktuálneho Zoznamu 2012. Informácie sme čerpali zo stánky www.antidoping.sk. Akékoľvek nezrovnalosti a pochybnosti športovca s užívaním akéhokoľvek lieku je nutné prekonzultovať s lekárom, či sa daný liek nenachádza na aktuálnom platnom Zozname 2012, ak áno potom je nutné používanie podložiť lekársky odôvodnenou indikáciou. Ak sa liek nachádza na Zozname je nutné požiadať o udelenie terapeutickej výnimky (TUE). Na národnej úrovni je zodpovednou organizáciou na udeľovanie TUE Antidopingová agentúra SR. Všetky informácie ohľadom antidopingu nájdete prehľadne spracované na uvedenej stránke www.antidoping.sk.
 
Dátum vydania: 2012