Sekcia: Vzdelávanie

 

Aktuálne zmeny v Zozname zakázaných látok a metód pre rok 2013

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD., Národné športové centrum

Zoznam zakázaných látok a metód 2013 (ďalej Zoznam 2013) je platný od 1. 1. 2013 a platí na celý rok 2013.

V Zozname 2013 neboli pridané žiadne nové konkrétne zakázané skupiny látok a metód. Zmeny boli vykonané v podstate len spresnením formulácií skupín zakázaných látok alebo novým pomenovaním zakázaných látok a metód. Väčšia zmena nastala v skupine S3 Beta -2-agonisty, kde bolo zvýšené denné množstvo formoterolu. Najdôležitejšou a najväčšou zmenou je povolenie betablokátorov v ďalších piatich športoch.

V súlade s článkom 4.2.2 Svetového antidopingového kódexu (odkaz na Kódex WADA) sú všetky Zakázané látky považované za  „Špecifické látky“  okrem látok zo skupín S1, S2, S4.4, S4.5, S6. a Zakázaných metód M1, M2 a M3.

TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A METÓDY
POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE

 
ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NEZAVEDENÉ LÁTKY
Táto skupina bola presunutá do časti „Zakázané látky“, aby bolo jasné, že neobsahuje „metódy“. Látky zahrnuté do skupiny S0 sú považované za Špecifické. Zaradenie do skupiny S0 prichádza do úvahy až po tom, čo sú všetky ostatné skupiny považované za nevyhovujúce (napr. látky v predklinickom alebo klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog (designer drug), veterinárne lieky).

V tejto skupine k žiadnej praktickej zmene nedošlo, okrem zmeny formulácie pri veterinárnych prípravkoch.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky sú zakázané.

  • Androgénne anabolické steroidy (AAS)

a. Exogénne  AAS – v tejto skupine boli menené komplikované medzinárodné chemické názvy pre danazol, etylestrenol, furazabol, metasterón, prostanozol, tetrahydrogestrinón, trenbolón, prasterón. K pridaniu alebo vylúčeniu žiadnych látok nedošlo.

b. Endogénne  AAS – bol pridaný len príklad metabolitu testosterónu – etiocholanolón.

  •  Iné anabolické látky –  bez zmeny.

S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY A PRÍBUZNÉ LÁTKY
Inzulín bol preradený do skupiny S4.5, naďalej je zakázaný.

S3. BETA 2- AGONISTY
Všetky beta -2 agonisty vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. D – a L-) sú zakázané okrem inhalovaného salbutamolu (maximálne 1600 mikrogramov za 24 hodín), inhalovaného formoterolu (maximálna dodaná dávka sa zvyšuje na 54 mikrogramov za 24 hodín) a salmeterolu, ak sa podáva v inhalačnej forme a v súlade s liečebným režimom odporučeným výrobcom. Rovnako bola zvýšená aj maximálna povolená koncentrácia formoterolu  v moči na 40 ng/ml.

S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY
Do tejto skupiny boli presunuté inzulíny (zo skupiny S2).
 
S5.  DIURETIKÁ A OSTATNÉ MASKOVACIE LÁTKY
Lokálne použitie felypresínu v zubárskej anestéze nie je zakázaná. (Zmena formulácie.)
 
Morfín bol vyňatý z príkladov v poslednom odseku, na jeho použitie je stále nevyhnutné udelenie Terapeutickej výnimky.

ZAKÁZANÉ METÓDY
 
M1. MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI
Nadpis a obsah metódy bol preformulovaný tak, aby lepšie pokryl všetky pokusy o manipuláciu s krvou a krvnými zložkami.
 
M2.  CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA
Preformulovanie obsahu zakázanej metódy M1 viedlo k odstráneniu bodu M2.3, ktorý je zahrnutý v M1.
 
M.3. GÉNOVÝ DOPING
Pre spresnenie pojmu génový doping bol obsah zakázanej metódy preformulovaný.

LÁTKY A METÓDY
ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE
 

Okrem už uvedených skupín S0 až S5 a M1 až M3 sú nasledujúce skupiny
zakázané počas súťaže:

ZAKÁZANÉ LÁTKY
 
S6. STIMULANCIÁ
Rozšírená a tým spresnená bola formulácia o optických izoméroch, avšak bez pridania alebo vylúčenia konkrétnych látok. Bol pridaný alternatívny názov k oxilofrínu (metylsinefrín).
 
S7. NARKOTIKÁ
- bezo zmeny

S8. KANABINOIDY
- bezo zmeny

 S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY
- bezo zmeny

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH
 
P1. ALKOHOL
- bezo zmeny

P2. BETA- BLOKÁTORY
Betablokátory boli povolené viacerými športovými zväzmi a nie sú tak zakázané v týchto športoch: letecké športy (FAI), boule (CMSB), bridž (FMB), bowling na 9 a 10 kolkov (FIQ), vodný motorizmus (UIM).

MONITOROVACÍ PROGRAM
Do Monitorovacieho programu pre rok 2013 bol pridaný tapentadol v období počas súťaže. Tapentadol je silný liek proti bolesti podobný tramadolu resp. morfínu.

Súhrn zmien zo Zoznamu zakázaných látok a metód 2013 sme spracovali z aktuálneho Zoznamu 2013 podľa materiálu Antidopingovej agentúry SR. Aktuálny Zoznam 2013 nájdete na stránke Antidopingovej agentúry SR (pozri tu). Akékoľvek nezrovnalosti a pochybnosti športovca s užívaním akéhokoľvek lieku je nutné prekonzultovať s lekárom, či sa daný liek nenachádza na aktuálnom platnom Zozname 2013, ak áno, potom je nutné používanie podložiť lekársky odôvodnenou indikáciou. Ak sa liek nachádza na Zozname 2013, je nutné požiadať o udelenie Terapeutickej výnimky (TUE). Na národnej úrovni je zodpovednou organizáciou na udeľovanie TUE Antidopingová agentúra SR. Všetky informácie ohľadom antidopingu nájdete prehľadne spracované na stránke ADA SR.

Dátum vydania: 2013