Sekcia: Vzdelávanie

 

Antidopingová regulácia - ZOH Soči 2014

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD., Antidopingová agentúra SR v spolupráci s Národným športovým centrom

Dňa 1. 7. 2013 sa v Starom Smokovci v hoteli Bellevue stretli slovenskí kandidáti štartu na Zimných olympijských hrách 2014 v Soči. Táto významná akcia sa uskutočnila pod záštitou Slovenského olympijského výboru (SOV). Zúčastnilo sa na nej viac ako päťdesiat potenciálnych slovenských olympionikov. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) v rámci výkonu svojich preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe poverila svojho zástupcu, aby predniesol aktuálnu antidopingovú reguláciu pre ZOH SOČI 2014. Všetci účastníci dostali množstvo informácií súvisiacich so zabezpečením účasti na ZOH 2014 Soči aj s predpismi, ktoré sa na ňu viažu. Antidopingová regulácia patrí medzi významné a dôležité pravidlá, ktorá má svoje špecifiká počas trvania olympijských hier. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) preberá antidopingovú reguláciu od Svetovej antidopingovej agentúry (WADA)  a je v jeho kompetencii tieto pravidlá sprísniť. Prednáška pre športovcov bola zameraná na najdôležitejšie povinnosti športovca v boji proti dopingu v športe v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom (Kódex) v predolympijskom a olympijskom období.

Celý antidopingový program WADA  je založený na Svetovom antidopingovom kódexe ako základnom univerzálnom dokumente, na dodržiavaní medzinárodných noriem a modeloch najlepších postupov a pokynov. Medzi základné medzinárodné normy patrí Zoznam zakázaných látok a metód (aktuálne je platný zoznam pre rok 2013), Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky (TUE), Medzinárodná norma pre testovanie (dopingová kontrola), Medzinárodná norma pre laboratória a Ochrana súkromia a osobných údajov. Nedodržanie platných pravidiel vychádzajúcich z uvedených noriem môže spôsobiť porušenie antidopingových pravidiel zo strany športovca. Následne vyplývajú po spravodlivom konaní sankcie nie len pre športovca, ale aj pre pomocný personál športovca. Aktuálne zmeny v uvedených medzinárodných normách týkajúcich sa športovcov  – kandidátov ZOH Soči 2014  uvedieme v nasledujúcich častiach:


Zoznam zakázaných látok a metód

Aktuálne až do 1. 1. 2014 platí pre športovcov Zoznam zakázaných látok a metód platný od 1. 1. 2013 vydaný WADA. Tento Zoznam má dve časti: Trvalo zakázané látky a metódy (počas súťaže aj mimo súťaže) a Látky a metódy zakázané iba počas súťaže. Počas obdobia od začiatku olympiády 7. februára – do záverečného ceremoniálu 23. februára 2014 bude platiť pravidlo, že budú zakázané všetky látky a metódy zo Zoznamu 2014 aj mimo územia Ruska.  Zoznam je k dispozícií na stránke Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) www.antidoping.sk v elektronickej podobe, ale na vyžiadanie je k dispozícii športovcom aj v tlačenej forme. Dôležitou informáciou je publikovanie nového Zoznamu pre rok 2014. Podľa pravidla WADA bude nový Zoznam zakázaných látok a metód 2014 zverejnený na stránke WADA aj na ostatných stránkach antidopingových organizácií -  1. 10. 2014. Platný bude až od 1. 1. 2014 na celý rok 2014, a teda aj pre obdobie ZOH Soči 2014.  Treba si zmonitorovať aktuálne zmeny v pridaných látkach do Zoznamu, alebo naopak vyňatie niektorých látok zo Zoznamu. Ak si športovec nájde účinnú látku, ktorá bola pridaná do Zoznamu a nachádza sa v lieku, ktorý užíva, musí si podať žiadosť o udelenie terapeutickej výnimky. V súčasnosti je nutná TUE pre športovcov s diagnózou Diabetes mellitus (inzulín), pri liečbe vysokého krvného tlaku (diuretiká, v určitých športoch aj beta – blokátory), poškodenie medzistavcovej platničky liečené kortikoidmi (napr. solumedrol). Čo sa týka astmy, športovci môžu byť liečený beta 2 agonisty (salbutamol, salmeterol, formoterol) alebo glukokortikosteroidmi,  ale  len v inhalačnej forme. Terbutalin a fenoterol vyžadujú TUE. Transfúzia krvi a dialýza taktiež vyžadujú TUE. Pozor si treba dať na lieky, ktoré obsahujú látku pseudoefedrín, ich užívaniu by sa mali športovci  24 hodín pred súťažou vyhnúť, aby náhodou koncentrácia pseudoefedrínu v ich moči neprekročila kritickú hodnotu 150 mikrogramov na mililiter. Zodpovednosť za všetky prijaté lieky, doplnky výživy a ostatné preparáty znáša športovec!   Počas ZOH Soči 2014 treba užívanie liekov  konzultovať s hlavným šéflekárom výpravy.

Pre  ZOH Soči 2014 bude publikovaný dokument „Needle policy“ .Tento dokument obsahuje pokyny a pravidlá ohľadom injekčného aplikovania látok a infúzií. Základná filozofia zriadenia tejto polície je, že samovoľná aplikácia injekcií a infúzií bez lekárskeho predpisu je neetická a proti lekárskej klinickej praxi, môže ohroziť zdravie športovca a ide proti športovému duchu.
 

Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky

Športovci ako všetci ostatní ľudia môžu trpieť ochoreniami alebo stavmi, ktoré vyžadujú užívanie liekov. Ak športovec musí užívať zakázanú látku alebo metódu zo Zoznamu, musí predložiť riadne vedenú kompletnú zdravotnú dokumentáciu na posúdenie komisii pre udeľovanie TUE (ADA SR, Medzinárodná športová federácia) a v prípade schválenia mu je udelená terapeutická výnimka na určité obdobie. V prípade olympijských hier je zriadená MOV TUEC (komisia pre udeľovanie terapeutických výnimiek MOV), ktorá udeľuje výnimku iba na obdobie počas olympiády. Podľa pravidiel WADA žiadosť na udelenie TUE musí zaslať športovec 30 dní pred súťažou, v tomto prípade do 1. 1. 2014 pred ZOH Soči 2014.


Medzinárodná norma pre testovanie (dopingová kontrola)

Do konania ZOH Soči 2014 budú slovenskí športovci testovaní súťažne a mimosúťažne. Športovec, ktorý sa kvalifikuje na ZOH Soči 2014 v individuálnom športe musí byť ihneď zaradený do systému správy  a riadenia antidopingu (ADAMS). Je to webový databázový systém, ktorý slúži okrem iného hlavne na monitorovanie miesta pobytu športovcov za účelom mimosúťažného testovania. ADA SR odporúčame športovcom informovať agentúru o vykonaných dopingových kontrolách medzinárodnými komisármi. Iné pravidlá platia pre kolektívne športy ako hokej a curling. Reprezentačné družstvá, ktoré sa majú zúčastniť na ZOH Soči 2014, musia poskytnúť do hier kompletný monitorovací formulár – termíny všetkých tréningových zrazov, prípravných a vrcholných zápasov. Počas  ZOH Soči 2014  musí byť vytvorený špeciálny register pre ostatné športy (hokej, curling). Podkladom je  ubytovanie športovcov tzv. rooming list a tréningy, za ktoré je  zodpovedný SOV vrátane aktualizácie. Je treba dôsledne aktualizovať informácie o pobyte najlepšie cez  ADAMS. V prípade nedostupnosti siete je možné zmeny nahlásiť prostredníctvom SMS, e – mailom, faxom alebo telefonicky na ADA SR, aby nedošlo k porušeniu antidopingových pravidiel. Zásadnú zodpovednosť má opäť športovec!

Samotná dopingová kontrola bude počas ZOH Soči 2014 prebiehať podľa výberu- kľúča, ďalej budú vybratí medailisti plus losovaní športovci a samozrejme športovci, ktorí vytvoria kontinentálny a svetový rekord. Dopingová kontrola bude prebiehať podľa špecifík jednotlivých športov. MOV bude zodpovedný za priebeh dopingových kontrol. Budú publikované presné antidopingové pravidlá pre ZOH Soči 2014. Odberový materiál bude okrem moču aj krv. Krvný skríning bude realizovaný hlavne pri vytrvalostných disciplínach jednotlivých športov, ako je bežecké lyžovanie, biatlon a rýchlokorčuľovanie. Krvné analýzy budú na látky CERA, rastový hormón (HGH), infúzie a hemoglobínu na báze kyslíkového  nosiča (HBOCs). Podľa TASR šéf antidopingového programu ZOH 2014 v Soči Alexej Slautin sa vyjadril, že počas hier plánujú vykonať až 2500 dopingových kontrol. Podľa agentúry AP je to o 350 viac ako počas hier 2010 vo  Vancouvri, kde museli športovci podstúpiť 2149 testov. V Soči bude dostupných spolu 13 kontrolných staníc - desať na  športoviskách a tri v športových dedinách.

Antidopingová agentúra SR pravidelne oboznamuje športovcov o aktuálnych zmenách v boji proti dopingu v športe, čo má prispieť k prevencii ohľadom porušení antidopingových pravidiel.


 
   Odberový set - moč                                                                   Odberový set - krv


Dátum vydania: 11. júl 2013