Konferencia Kondičná príprava sa stretla s veľkým záujmom

Bratislava, 25.10.2019 (NŠC-Igor Machajdík) - Tradičná spolupráca medzi Národným športovým centrom a Fakultou telesnej výchovy a športu UK na poli organizovania odborných konferencií a seminárov mal svoje ďalšie pokračovanie v piatok 25. 10. 2019. Zárukou vysokej kvality a odbornosti konferencie bol renomovaný tím prednášateľov, ktorý ohýbal a skloňoval slovné spojenie kondičná príprava vo všetkých pádoch so snahou podať o predmetnej téme čo najkompletnejšie informácie a ucelený pohľad.Išlo už o ôsme spoločné podujatie tohto charakteru pre športových odborníkov a trénerov. Aula prof. Stráňaia na FTVŠ UK bola opäť zaplnená do posledného miestečka, čo svedčí o záujme zo strany trénerov, kondičných trénerov, pedagógov i študentov o aktuálnu tému s názvom Kondičná príprava.


Foto NŠC-Boris Čechvala: Zaplnená aula FTVŠ športovými odborníkmi

Celé podujatie otvorili vedúci predstavitelia oboch inštitúcií, riaditeľ NŠC Boris Čavajda a dekan FTVŠ UK Marián Vanderka, pričom obaja ocenili dlhodobo fungujúcu spoluprácu týchto dvoch subjektov s vyjadrením podpory na poli spoločného vzdelávania takouto formou aj do budúcnosti. Práve dekan fakulty, prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. odštartoval aj sériu odborných prednášok na tému Kondičná príprava tou svojou s názvom Vývoj, postavenie a perspektívy rozvoja silových schopností v kondičnej príprave športovcov. Aj nasledujúca prezentácia Východiská periodizácie tréningového zaťaženia zaznela v podaní pedagóga z domácej „alma mater“ – prof. PhDr. Eugena Lacza, PhD. z Katedry atletiky. Spoločnosť Health & Performance reprezentoval Mgr. Tomáš Mihalík, PhD. odporúčaním a zároveň aj názvom prednášky „Pripravujte mladých hokejistov na ich dlhodobú športovú kariéru, nie len na nadchádzajúcu sezónu“.

  
Foto NŠC-BČ zľava: Účastníkov privítal riaditeľ NŠC Boris Čavajda, s prvou predáškou v programe vystúpil dekan FTVŠ prof. Marián Vanderka 

Zaujímavou prezentáciou s názvom Vytrvalosť v kondičnej príprave sa predstavil hosť z Českej republiky, RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, PhD. z Katedry atletiky FTVS Univerzity Karlovy Praha. Pohľad do „vlastnej diagnostickej kuchyne“ vo svojej materskej organizácii ponúkol Mgr. Peter Lopata, vedúci oddelenia diagnostiky NŠC v prednáške Diagnostika trénovanosti ako súčasť kondičnej prípravy a jej realizácia v NŠC.

   
Foto NŠC-BČ: zľava Pavel Červinka a Peter Lopata

O ďalší uhol pohľadu na pertraktovanú tému obohatila konferenciu MUDr. Lucia Knappková z Imunovitalu Centrum Bratislava svojou prednáškou Úskalia preventívnych telovýchovno-lekárskych prehliadok. Vysoký štandard odbornej úrovne si udržali aj popoludňajší protagonisti podujatia. Možnosti posúdenia pohybových predpokladov – od teórie k praxi v Slovenskej republike – taký názov mala prednáška dvoch autorov, Doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD., dekana fakulty športu Prešovskej univerzity Prešov a Doc. PaedDr. Tomáša Periča, PhD., vedúceho Katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky FTVS UK Praha, odprezentovaná druhým menovaným.

   
Foto NŠC-BČ: zľava MUDr. Knappková, dekan Pavel Ružbarský a Tomáš Perič za rečníckym pultom

Teória v praxi konkrétneho športu v konkrétnom klube, aj tak by sa dalo stručne charakterizovať vystúpenie asistenta trénera Slovana Bratislava Mgr. Xaviera Simoesa v prednáške Kondičná príprava vo futbale. Záverečný časový priestor patril ďalšiemu hosťovi z Českej republiky, ktorým bol Mgr. Michal Kumstát, PhD. z Katedry podpory zdravia Fakulty športových štúdií Masarykovej univerzity Brno. Názov jeho prednášky znel Periodizace sportovní výživy jako součást kondiční přípravy vrcholových sportovcu.


Foto NŠC-BČ: Xavier Simoes

Konferencia Kondičná príprava opäť potvrdila značný záujem o nové poznatky a aj tento raz potvrdila, že stretávanie sa športových odborníkov a ich vzájomná komunikácia sú veľmi dôležité a prospešné pre vedomostný rast, prirodzený vývoj i samotné vzťahy v športovom hnutí. Môžeme sa tešiť na ďalšie pokračovania spolupráce NŠC a FTVŠ UK v podobe podujatí na zaujímavé, výberové témy, ktoré prilákajú opäť záujemcov z radov odbornej športovej obce.