Medzinárodný projekt DIYPES

Nitra, 5. 4. 2017 (J.Šimonek) - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu je partnerom v projekte Erasmus + Sport, ktorý má názov DIYPES - Do it yourself! A participative approach to increase participation and engagement of high school students in physical education and sport classes („Urob to sám! Participatívny prístup pre zvýšenie účasti a zainteresovanosti stredoškolákov na hodinách telesnej a športovej výchovy”).

Tento projekt je implementovaný v rámci rokov 2017-2018 na Slovensku a v 4 iných krajinách EÚ: Albánsku, Malte, Taliansku, Rumunsku, pri dohľade partnerov z Dánska.

Cieľom projektu je navrhnúť inovatívne intervencie na zvýšenie participácie a zainteresovanosti stredoškolákov na hodinách telesnej a športovej výchovy (podrobnejšie v priloženom projekte). Za účelom dosiahnuť tento cieľ budeme realizovať viaceré aktivity:

Časový priebeh projektu:
1.       fáza 1: január-september 2017
Analýza a popis kurikúl telesnej a športovej výchovy v partnerských krajinách projektu
Výber 3 stredných škôl z každej krajiny, ktoré by participovali v navrhnutej intervencii
Príprava dokumentov pre hodnotenie stredných škôl: infraštruktúra, preferencie študentov.

2.       fáza 2: október 2017 – december 2018
Realizovať hodnotenie stredných škôl v jesennom semestri školského roka 2017-2018
Realizovať intervenciu v 3 stredných školách v každej krajine projektu v jarnom semestri šk. roku 2017-2018
Vyhodnotiť intervenciu a pripraviť smernice.
 
Riešitelia projektu za KTVŠ PF UKF Nitra:
Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.                                                                   
Mgr. Ľubomír Paška, PhD.
Mgr. Natália Czaková, PhD.