Moderná gymnastika

Mgr. art. Ivana Motolíková, Národné športové centrum

Moderná gymnastika je jedným z krásnych, estetických a umelecky náročných športov.  Zaraďujeme ju medzi športy koordinačno-estetické. Výkon obsahuje vysoký počet pohybových štruktúr väčšinou necyklických, náročných na nervovo-svalovú koordináciu, ktoré majú rozdielny charakter a sú vykonávané v maximálnom rozsahu. Pohyb je vykonávaný v súlade s hudbou a kontaktu s náčiním podľa pravidiel stanovených technickou komisiou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG - Fédération Internationale de Gymnastique).
 

Súťaže v modernej gymnastike sa rozdeľujú podľa pravidiel FIG a Európskej gymnastickej únie (UEG – Union Europeénne de Gymnastique) na súťaže jednotlivkýň, kde sú gymnastky zaradené do vekových kategórií od detských, cez mládežnícke, juniorské až po kategóriu senioriek, kde veková hranica začína už vo veku 16 rokov. Vo vekových kategóriách junioriek sa ako najvyššia súťaž konajú ME a v kategórii senioriek sa v dvojročnom cykle striedajú ME a MS. Prvé MS sa konali v roku 1963 v Budapešti, kde sa absolútnou majsterkou sveta stala Ruska Savinková. Aj Československo má svoju majsterku sveta. Je ňou Hana Sitňanská, ktorá svetový primát získala v roku 1965 na MS v Prahe. Po niekoľkých rokoch, presne v roku 1978 sa konali aj prvé oficiálne ME v Madride.Ruské moderné gymnastky dominujú na súťažiach od vzniku modernej gymnastiky až po súčasnosť. Moderná gymnastika je od roku 1984 športom olympijským. Prvou olympijskou víťazkou sa stala Kanaďanka Lori Fung. Od roku 1996 sa na olympijských hrách objavuje aj súťaž spoločných skladieb.

Spoločná skladbaje skupinové cvičenie 5 gymnastiek. Prvé olympijské zlato v tejto súťaži vybojovalo družstvo Španielska. Pri cvičeniach spoločných skladieb je dôležitá práca  v kolektíve, dôraz sa kladie na priestorové videnie, zosúladenie pohybov a správny výber technických prvkov bez náčinia. Dôležité je, aby sa docielila jednotnosť v cvičení celého kolektívu a pritom rôznorodosť tanečných krokových variácii súčasne. Je to skupinové cvičenie, kde gymnastky musia mať orientáciu v priestore, prispôsobivosť, koordináciu, predstavivosť a snahu spolupracovať. Pohyb v spoločnej skladbe môže byť synchrónny, postupný alebo kontrastný, tento kontrast však musí byť čistý, presný a jasne viditeľný, nie náhodný. Dôležité pri cvičeniach spoločných skladieb je spolupráca v pároch, trojiciach alebo v rôznych skupinách počas celej kompozície.

Technika jednotlivých cvičení je rozdelená na techniku bez náčinia, kde zaraďujeme jednotlivé skupiny cvičenia, ako sú – skoky, rovnováhy, obraty, ohybnosti a vlny a techniku práce a manipulácie s jednotlivými náčiniami. V modernej gymnastike cvičia gymnastky s piatimi náčiniami: švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha.

Švihadlo – dĺžka švihadla je prispôsobená výške gymnastky. Je to základné gymnastické náčinie a deti sa s ním zoznamujú už na prvých tréningoch. V cvičení so švihadlom sú povinné rôzne drobné série preskokov cez otvorené alebo zložené švihadlo vpred alebo vzad. Drobná manipulácia, osmy, lasá, vypúšťanie jedného konca švihadla a tiež vysoké vyhodenia. Povinnou skupinou bez náčinia sú skoky, ktoré musia v celej kompozícii prevládať. Zostavy so švihadlom sú preto veľmi rýchle a dynamické.

Obruč – priemer obruče je 80 – 90 cm a váha musí byť minimálne 300 gramov. V cvičení s obručou musia byť v kompozícii zostavy zastúpené rovnomerne všetky technické skupiny prvkov bez náčinia (skoky, obraty, rovnováhy, ohybnosti). V manipulácii s náčiním prevládajú kotúľania po zemi, po tele, rôzne prechody cez obruč, vysoké vyhodenia a rôzne typy chytania obruče (v skokoch, v pozícii na zemi...).

Lopta – priemer lopty je 18 – 20 cm a váha minimálne 400 g. Základnou skupinou prvkov beznáčinia sú ohybnosti a vlny. Preto v cvičení s loptou vynikne maximálny rozsah a flexibilita gymnastky. Kotúľanie lopty, či už po tele, alebo po zemi je základnou manipuláciou cvičenia s týmto náčiním. V súčasnosti sa však veľmi využívajú aj rôzne typy odbíjania lopty, osmy a chytania lopty po vysokom vyhodení. Kompozície s loptou dávajú možnosť zrelým gymnastkám vyniknúť vo svojich melodicky ladených choreografiách aj po expresívnej stránke a to v celkovom prejave a výraze.

Kužele– dĺžka jednej kužele je 40 – 50 cm, váha 150 gramov. Špecifické pre cvičenia s kuželami sú dve náčinia. Manipulácia cvičenia s kuželami si vyžaduje už vyššiu technickú zručnosť gymnastky a preto sa toto náčinie používa až vo vyšších vekových kategóriách junioriek a senioriek. Základnou skupinou bez náčinia sú rovnováhy a veľmi dôležitá je manipulácia náčinia pri týchto technických prvkoch. Využívajú sa rôzne typy mlynčekov, drobných rýchlych prehodení a žonglovanie s kuželami.

Stuha – je najdlhšie náčinie v modernej gymnastike. Jej dĺžka je 6 metrov, ale pre divákov je to veľmi efektné náčinie. Kresba s týmto náčiním opisuje kruhy, špirály a vlnovky okolo tela gymnastky a nemôže zostať ani na chvíľu bez pohybu. Z technických skupín bez náčinia musia v kompozícii cvičenia prevažovať obraty.

Technická komisia FIG na svojom zasadnutí schvaľuje každoročne štyri vybrané náčinia, s ktorými gymnastky cvičia na medzinárodných súťažiach organizovanými FIG. Pre nastávajúci rok 2007 sú to v kategórii senioriek – švihadlo, obruč, kužele a stuha. V kategórii junioriek – švihadlo, obruč, lopta a stuha. Rozdelenie náčiní v mladších vekových kategóriách je v kompetencii národných gymnastických federácií. Na Slovensku je to Slovenský zväz modernej gymnastiky, ktorý zastrešuje 18 oddielov a klubov modernej gymnastiky, v ktorých je zaregistrovaných vyše 800 členov (aktívnych gymnastiek, tréneriek, rozhodkýň a športových odborníkov).

Dnešný vrcholový šport kladie veľké nároky na dospelého človeka a čo potom na dieťa. Niektorí rodičia túžia po tom, aby sa ich dieťa vydalo na dráhu vrcholového športovca. Sú presvedčení, že mu tak zaistia bezstarostnú budúcnosť plnú slávy a peňazí. Vrcholový šport je pritom veľká drina a len málokomu sa podarí vyniknúť. Moderná gymnastika je športom detí, pretože veková hranica v kategórii senioriek začína už v 16-tich rokoch. Preto s gymnastikou začínajú už dievčatká vo veku okolo piatich rokov. V tomto predškolskom veku však tréner kladie dôraz na všestranný rozvoj všetkých pohybových schopností. Dôležité je v tomto veku zvládnuť u detí koordináciu spájania jednotlivých pohybových celkov a dať im tak všeobecný základ, ktorý im poslúži nielen neskôr v modernej gymnastike, ale možno aj v iných športoch. Veľký dôraz sa v modernej gymnastike kladie na kĺbovú pohyblivosť a to hlavne bedrových kĺbov a chrbtice. Niektoré cviky sú na hranici hypermobility a preto je potrebné, aby boli deti sledované odborným lekárom špecialistom už od začiatku svojej športovej kariéry. Nesmie sa zanedbávať ani správna rehabilitácia a posilňovacie cvičenia všetkých svalových skupín.

Všetky zostavy modernej gymnastiky cvičí gymnastka na hudbu. Výber hudby závisí od použitia náčinia, s ktorým gymnastka cvičí. V kompozíciách modernej gymnastiky musí choreograf dodržiavať požiadavky dané pravidlami, ktoré predpisujú určité povinné prvky a spojenia, no napriek tomu musí charakter hudby gymnastka vystihovať svojimi pohybmi (pózy rúk, hlavy, tanečné variácie). Celá kompozícia má mať gradáciu. Rytmus hudby má byť počuteľný a aj pohyb gymnastky musí tomu jasne zodpovedať. Hudba a pohyb musia byť v koordinácii a musia vytvárať jeden kompaktný celok. Celá kompozícia musí mať športový gymnastický charakter a štýl.

V modernej gymnastike musí byť každý pohyb bez náčinia a tanečná variácia úzko prepojené s pohybom náčinia, ktoré nemôže ani na chvíľu zostať v statickej polohe. Moderná gymnastka spája prirodzený talent, koordináciu cvičenia prvkov bez náčinia v spojení s pohybom náčinia v dynamických, zložitých, technických, originálnych a emocionálnych kompozíciách. Toto spojenie je prvým krokom k dosiahnutiu majstrovstva v modernej gymnastike. Majstrovstvo v modernej gymnastike je založené na technických možnostiach, emocionálnom vyzretí gymnastky a jej pripravenosti po technickej, psychickej a taktickej stránke.

Dátum vydania: 2007