Národný projekt "Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy" bol úspešne ukončený

Bratislava, 10. 12. 2015 - Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo národný projekt „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“. Tento projekt vznikol v dôsledku nedostatku telesnej aktivity u detí, na ktorý poukazujú všetky zdravotnícke organizácie. Telesná výchova je jediný vyučovací predmet, prostredníctvom ktorého sa dajú deti motivovať k radosti z pohybu a viesť k zdravému životnému štýlu. Telesná výchova na školách, hlavne u mladších žiakov, je často vedená nezáživne a neodborne. Tento projekt mal za úlohu naučiť učiteľov viesť hodinu atraktívne pre deti pomocou moderných metód a pomôcok. Počas projektu bolo vyškolených lektormi na FTVŠ UK 141 školiteľov, ktorí ďalej vyškolili 3 259 učiteľov na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Úspešní absolventi získali okrem vedomostí a pomôcok pre školu aj 25 alebo 28 kreditov. Priebeh školení bol riadený štyrmi regionálnymi centrami a centrálou v sídle NŠC v Bratislave, pričom do projektu bolo zapojených viac ako 1 100 škôl.

Garanti projektu a súčasne experti pre vzdelávanie na projekte, doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. a Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vytvorili spolu s kolektívom pedagógov z vysokých škôl športového zamerania z celého Slovenska štyri učebné publikácie, ktoré podporujú zavádzanie nových metód a foriem vyučovania telesnej výchovy. Na základe týchto publikácií bolo vytvorených aj 50 krátkych inštruktážnych videí ako správne cvičiť a používať získané športové pomôcky. Videá, ako aj učebné materiály sa nachádzajú na www.telesnavychova.sk

Každý učiteľ zapojený do projektu získal pre svoju školu sadu 14 športových pomôcok a spolu bolo distribuovaných 3 400 sád, ktoré obsahovali: sadu frisbee,  sadu kužeľov, švihadlo na skákanie, sadu prekážok (20 – 60 cm), gumový odrážač na reakčnú a akceleračnú rýchlosť, fitloptu, plavecké slíže, slackline (naťahovací pás na rovnováhu), slideboard, overball, dyna-band (naťahovací gumený pás), hudobné CD, žinenku a diagnostika zdatnosti – riadiaca a vyhodnocovacia jednotka pre motorický test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka.

V rámci projektu bolo zapojenými učiteľmi otestovaných viac ako 27 000 žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Bol sledovaný telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov.  Zo získaných výsledkov testovania žiakov a získaných dotazníkov účastníkov projektu odborníci skonštatovali  diferencovanú úroveň telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, v telesnom vývoji stagnáciu telesnej výšky a zvýšenú úroveň telesnej hmotnosti a BMI. V rýchlostno-silových a koordinačných motorických testoch zistili vo vekových kategóriách 6 – 10 rokov stagnujúci a mierne klesajúci trend a v kategóriách 10 – 15 rokov klesajúcu tendenciu pohybovej výkonnosti. Odborníci odporúčajú zaviesť systém testovania detí 2 x ročne a rozšíriť počet hodín telesnej výchovy minimálne na tri vyučovacie hodiny týždenne. Projekt viedol k obohateniu a zatraktívneniu hodín telesnej a športovej výchovy a poukázal na nedostatočnú telesnú aktivitu u žiakov v školskom veku, ktorá vedie k zdravotným problémom v dospelosti.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, martina.slusna@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Národné športové centrum:
Peter Seriš, mobil: 0905 444 828; seris@sportcenter.sk