Návrh riadenia školských športových aktivít v základných školách

PaedDr. Marián Majzlík, Slovenská asociácia športu na školách

Zdravie definuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Zdravý jedinec je základom zdravej spoločnosti. Výrazný podiel na udržaní si zdravia má pohyb, šport. 

V Bielej knihe o športe, ktorú vypracovala Európska komisia v roku 2007 sa poukazuje na skutočnosť, že čas strávený na školách prináša zdravotný a výchovný úžitok, ktorý je potrebné ďalej rozvíjať. Aspekty zdravia a výchovy sú základné piliere pokroku a zotrvania ľudstva.

Otázky zdravia, výchovy a vzdelávania, zdravý životný štýl tvoria obsahový rámec, ktorý presahuje do mnohých oblastí spoločenského života, teda aj školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, v ktorej považuje za najdôležitejšie koncepčné dokumenty týkajúce sa pohybových aktivít detí a mládeže  nasledujúce dokumenty:
 

 • Národný program rozvoja športu – koncepcia športu do roku 2010 schválený uznesením vlády š. 838/2001.
 • Správu o plnení úloh o súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých schválenú uznesením vlády č. 1192/2004.
 • Koncepciu rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 576 zo dňa 31.8. 2011.

Vo všetkých koncepčných materiáloch sa konštatuje výrazne negatívna situácia v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže. Uvedené konštatovanie sa opiera o zhodu odborníkov zo zdravotníctva a športového hnutia. Za hlavné problémy v pohybovej aktivite na základných a stredných školách považuje Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže nedostatočný počet hodín telesnej výchovy, nedostatočne pripravených učiteľov na vyučovanie zážitkovej telesnej výchovy, absenciu prieskumov záujmov detí, nedostatočný záujem Štátnej školskej inšpekcie o kvalitu vyučovania telesnej výchovy, nedostatočné docenenie významu predmetu telesná výchova, slabú prezentáciu pohybových aktivít detí a mládeže a osvetu dobrých príkladov z praxe, slabú spoluprácu s rodinou v realizácii pohybových aktivít a rekreačného športu v mimovyučovacom čase. Následne navrhuje riešenia, ktoré sú vlastne akýmsi opakom súčasného stavu, ako napríklad návrh na zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy a pod. Riešenia takto vyznievajú veľmi simplexne, nereflektujú na potrebu globálneho pohľadu a globálnych riešení vzniknutých problémov.

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 stanovuje ciele a opatrenia komplexnejšie a to v oblastiach telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách, voľnočasových športových aktivít detí a mládeže, športových súťaží detí materských škôl a žiakov základných škôl a stredných škôl, športovej činnosti študentov vysokých škôl.

Pomenované problémy majú vždy priamy alebo nepriamy súvis so školou a s aktivitami, ktoré sa v školách realizujú. Školu považujeme za elementárny prvok pri tvorbe bazálnych návykov na poli zdravia a zdravého životného štýlu. Škola ako inštitúcia má možnosti a predpoklady kooperovať so športovými subjektmi, vytvárať vlastné športové subjekty, participovať na činnosti iných subjektov a iné možnosti, ale môže byť aj pasívna, nezapájať sa do žiadnych aktivít. Jej jedinou povinnosťou v súvislosti so športom je implementovať povinný obsah plnenia časti štátneho vzdelávacieho programu do školského vzdelávacieho programu.

Medzi pohybové aktivity, ktoré sú realizované v základných školách a ktoré môžeme vnímať v spomenutom kontexte, patria napríklad školské športové súťaže. Tvoria súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu, majú kompenzačnú, motivačnú funkciu, pomáhajú vytvárať trvalý vzťah k pohybu, zdravému životnému štýlu. V Slovenskej republike je vyhlasovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a spoluvyhlasovateľom Slovenská asociácia športu na školách.

Zapojenosť škôl do školských športových súťaží je teda pre školy dobrovoľnou aktivitou, to znamená, že školy sa tak isto ako do iných športových aktivít môžu, ale aj nemusia zapájať.

Potreba aktivizácie škôl v oblasti zapojenia do pohybových činností sa ukazuje ako  problém, ktorý si vyžaduje návrh systémového riešenia. Na úrovni školy predpokladá zapojenie  riaditeľa, učiteľov telesnej výchovy, trénerov, ktorí v škole pôsobia, rodičov, centrá voľného času, ktoré organizujú školské športové súťaže, prípadne mesto (vo väčších mestách obyčajne je zamestnanec mesta, ktorý má na starosti šport), prípadne občianske združenia a pod. do organizačnej jednotky, v ktorej by navzájom kooperovali.

V našom príspevku sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku čo by malo tvoriť a ako vytvoriť efektívny, systémový, kooperujúci mechanizmus riadenia športových aktivít v základnej škole a to tak, aby mal náväznosť na existujúci vertikálny model riadenia školských športových súťaží.

Náčrt stratégie Európskej únie v oblasti športu

1. júna 2011 bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie uznesenie 2011/c 162/01 Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014. V úvode uznesenia Rada európskej únie a zástupcovia vlád členských štátov pripomínajú právomoc udelenú Európskej únii najmä v článku 6 a článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých je šport oblasťou, v ktorej by činnosť na úrovni Európskej únie mala podporovať, koordinovať a dopĺňať opatrenia členských štátov. Ďalej uznávajú, že šport môže prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 – stratégie pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zároveň uznávajú, že po tom, ako Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, je potrebné na úrovni Európskej únie posilniť spoluprácu v oblasti športu. V článku 165 Lisabonskej zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Európskej únii udeľuje mandát podporovať, koordinovať a dopĺňať iniciatívy členských štátov v oblasti politiky športu. Cieľom komisie je rozšíriť európsky rozmer športu v úzkej spolupráci s členskými štátmi, športovými organizáciami, občianskou spoločnosťou a občanmi.

V ďalšej časti sa uznesenie zameriava na rozvíjanie európskeho rozmeru v športe vytvorením pracovného plánu Európskej únie so stanovením zásad a vymedzením obsahového rámca, ktorý sa zameriava na spoločenskú úlohu športu, hospodársky rozmer športu a organizovanie športu.

Z uvedeného uznesenia vyplýva zámer Európskej únie posilniť spoločenský, hospodársky a organizačný rozmer športu. Úlohou členských štátov je implementovať závery na vnútroštátnej úrovni. V rokoch 2009 – 2010 komisia poskytla viac ako 6 miliónov EUR na podporu asi 40 projektov zameraných na podporu zdravia, sociálneho začlenenia, dobrovoľníckej činnosti, prístupu pre zdravotne postihnutých, rodovej rovnosti a boja proti dopingu. V roku 2011 sa začalo s realizáciou dvanástich nových projektov. V súčasnosti napríklad prebieha realiázcia projektu s názvom „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, ktorý implementuje Národné športové centrum v spolupráci s  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom projektu je Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD, prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe. 

Pohybové aktivity na školách a participujúce subjekty

25. septembra 2008 bolo schválené pracovnou skupinou Európskej únie pre šport a zdravie Usmernenie Európskej únie o fyzickej aktivite, ktoré obsahuje odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie. V časti vzdelávanie definuje vzťah medzi sektorom vzdelávania a fyzickou aktivitou, ktorý má tri aspekty – telesná výchova v školách, fyzická aktivita v miestnych spoločenstvách (napríklad športové kluby) a vzdelávanie a odborná príprava pre učiteľov telesnej výchovy, trénerov.

Školy a športové kluby sú v usmernení považované za dôležité spoločenské miesta na posilnenie fyzických aktivít detí a mladých ľudí. Na zabezpečenie významnejších pozitívnych zdravotných zmien (usmernenie bližšie nešpecifikuje tento pojem) je v usmernení špecifikovaná požiadavka zabezpečiť jednu hodinu fyzickej aktivity denne organizovanej formou telesnej výchovy alebo inou formou. Nemusí byť na úkor iných predmetov, ale fyzická aktivita sa môže realizovať aj po vyučovaní. Medzi hlavných aktérov, ktorí zabezpečujú fyzickú aktivitu detí v školách patria učitelia a tréneri v športových kluboch. Učitelia telesnej výchovy by mali v záujme pozitívneho vnímania predmetu telesná výchova využívať „inovačné učebné teórie“ a technológie ako monitory tepu, video a digitálne zariadenia, počítačové softvérové programy a pod.

V Slovenskej republike okrem škôl a športových klubov sú v systéme organizácie pohybových aktivít detí a mládeže zastúpené aj iné subjekty. V článku zverejnenom na stránke Národného športového centra pod názvom Organizácia a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže P. Melek (2012) identifikoval subjekty pôsobiace v oblasti športu v problematike pohybových aktivít detí a mládeže. Organizačnú štruktúru procesu organizácie a financovania pohybových aktivít detí a mládeže rozdelil do dvoch skupín:

1.    Riadiace a koordinačné orgány – štát, Národné športové centrum, športové hnutia, krajské školské úrady (terajšie okresné úrady), vyššie územné celky a obce.
2.    Poskytovatelia aktivít – školy, centrá voľného času, športové kluby, právnické osoby (http://www.sportcenter.sk/userfiles/downloads/Organizácia%20a%20financovanie_deti.pdf    s. 3).

Každý z uvedených subjektov tvoriacich organizačnú štruktúru systému organizácie má svoje kompetencie. V oblasti riadenia v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je tvorcom legislatívy a poskytovateľom finančných prostriedkov, ktoré sú prostredníctvom okresných úradov po uzatvorení dohôd distribuované priamemu organizátorovi pohybovej aktivity. Takýmto spôsobom sú poskytované finančné prostriedky hlavne na školské športové súťaže. Systém uzatvárania dohôd v jednotlivých krajoch nie je rovnaký, pretože v niektorých krajoch školské športové súťaže organizujú centrá voľného času a v iných krajoch dominujú ako organizátori školy.

Medzi subjekty, ktoré môžeme zaradiť do oblasti riadenia a zároveň do športového hnutia a ktoré sa priamo orientujú na pohybové aktivity v školách patrí Slovenská asociácia športu na školách. Je to občianske hnutie, ktoré pripravuje kalendár školských športových súťaží pre všetky školské športové súťaže v Slovenskej republike v danom školskom roku, je priamym organizátorom Majstrovstiev Slovenska v jednotlivých druhoch školských športov, pokrýva veľké spektrum školských pohybových aktivít. Zastupuje Slovenskú republiku v International School Sport Federation, ktorá zastrešuje medzinárodné školské majstrovstvá. Finančné prostriedky na uvedené účely získava na základe výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Školy sú v uvedenom kontexte zaradené medzi poskytovateľov pohybových aktivít. Jej činnosť je definovaná zákonmi a to Zákonom 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Zákonom 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní.

Pri organizácii športových aktivít na školách výrazne participujú centrá voľného času a to najmä pri realizácii školských športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizáciou týchto súťaží sú napr. v banskobystrickom kraji poverené len centrá voľného času na základe poverenia okresným úradom.

Športové kluby sú vo všeobecnosti orientované na výkonnostný a vrcholový šport. Sú napojené na štruktúry zväzov. Pracujú so žiakmi škôl, ktorí sú zväčša pohybovo nadaní, špecializujú sa na konkrétny šport.

Okrem poskytovateľov, ktorých identifikuje Melek, so školami spolupracujú Slovenský olympijský výbor, Slovenská olympijská akadémia a to prostredníctvom Slovenských olympijských klubov, ktoré tvoria organizačnú zložku Slovenského olympijského výboru. Školy oslovujú buď priamo alebo prostredníctvom miestnej samosprávy.

Potreba zvýšenia efektivity kooperácie participujúcich subjektov pri organizovaní pohybových aktivít

Vymenovali sme najpodstatnejšie subjekty, ktoré sa podieľajú na organizácii a realizácii pohybových aktivít detí a mládeže. Tvoria systém, ktorý by mal zabezpečiť širokú zapojenosť do pohybových aktivít, rast úrovne výkonnostného športu odrážajúci sa v kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkoch Slovenských športovcov na vrcholovej úrovni a znižovanie zdravotných rizík širokej populácie.

V úvode sme konštatovali, že vo  všetkých spomínaných materiáloch sa spomína výrazne negatívna situácia v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže, ktorá sa opiera o zhodu odborníkov z oblasti športového hnutia a zdravotníctva. Je preto zrejmé, že efektivita súčasného systému je nízka a je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude reflektovať špecifické podmienky jednotlivých regiónov v oblasti športu. Na základe analýzy konkrétnych podmienok by sa mali koncipovať koncepčné riešenia, čiže mali by v sebe obsahovať dlhodobejšie smerovanie a mali by ich zabezpečovať subjekty, ktoré pôsobia v systéme Slovenského športu, ktoré spolu kooperujú.

Školské športové kluby

Jedným z riešení, ktoré v sebe obsahuje požiadavku  akceptácie jedinečnosti, špecifickosti regiónu s možnosťou návrhu koncepčných rozvojových riešení, je vytvorenie Školského športového klubu.

V Slovenskej republike existujú školské športové kluby, ale ich počet je nízky a príčina vzniku rôzna. Naopak, napríklad v Českej republike Asociace školních sportovních klubů zabezpečuje realizáciu školských športových súťaží podobne ako v Slovenskej republike Slovenská asociácia športu na školách a rovnako zastupuje Českú  republiku v International School Sport Fedaration.

Myšlienka vytvorenia školských športových klubov nie je nová, ale v našom ponímaní sledujeme rast efektivity v zapojenosti do pohybových aktivít a tomu prispôsobujeme návrh organizačného a personálneho zloženia. Školský športový klub v našom ponímaní by malo tvoriť zoskupenie:
 

 •  riaditeľ školy (alebo zástupca školy),
 • učitelia TV,
 • zástupca rodičov,
 • žiaci školy  zapájajúci sa do športových a pohybových aktivít školy,
 • zástupcov miestnych športových klubov,
 • ďalej v prípade, že v danej obci pôsobia nasledovné inštitúcie, navrhujeme do klubu zaradiť pracovníka centra voľného času, členov Olympijskeho klubu a pracovníka mesta, ktorý má na starosti šport.

Vytvorenie školského športového klubu s navrhovaným personálnym obsadením a s cieľom zapojiť do pohybových aktivít čo najväčší počet detí, súčasne zvýšiť efektivitu kooperácie už pomenovaných subjektov v Slovenskom športe považujeme za výhodné, finančne nenáročné riešenie a to z viacerých dôvodov:

 • Učitelia základných škôl sú najdôležitejší článok celého systému, sú vstupnou bránou do systému Slovenského športu.
 • Zákon 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje rozsah zodpovednosti riaditeľov škôl, právomoci riaditeľa pri rozhodovaní atď. V kohézii so spomenutým zákonom je aj riaditeľova zodpovednosť za zapájanie svojich žiakov do školských športových aktivít. Riaditeľ školy dáva povolenie na účasť, podpisuje cestovné príkazy, dovolenky a pod. Riaditeľ školy je jedným z aktivizátorov celej školy. Výrazne sa podieľa na smerovaní celej školy, na poslaní školy. Zdravie a zdravý životný štýl, zapájanie sa do športových aktivít je do značnej miery ovplyvnené samotným riaditeľom.
 • Riaditeľ ako štatutárny orgán rozhoduje o využívaní finančných prostriedkov a teda aj o finančných prostriedkoch, ktoré môže, ale aj nemusí vyčleniť na športové aktivity. Účasť na športových súťažiach stojí školu finančné prostriedky a to napr. zastupovanie za učiteľa, ktorý je so žiakmi na súťaži, úhrady spojené s cestovnými náhradami, materiálno – technické vybavenie a ďalšie.
 • Vytvorenie klubu umožní priamu, osobnú komunikáciu predstaviteľov subjektov poskytujúcich športové aktivity. Umožní im spoločne aktivity plánovať, organizovať, realizovať, vyhodnocovať, čo predpokladáme bude mať pozitívny vplyv na zvyšovanie kvality.

Vytváranie školských športových klubov spájame s potrebou vedenia,  plánovania dlhodobých vízií a dosahovania cieľov. Škola je vždy súčasťou nejakého regiónu, vykonáva rôzne analýzy ako napr. SWOT analýzu. Pozná teda svoje silné aj slabé stránky, možnosti, ale aj úskalia. Toto poznanie môže zužitkovať pri tvorbe vízií školského športového klubu, pri plánovaní a dosahovaní strategických cieľov a úloh. Jednotlivé subjekty môžu na napĺňaní vízií a cieľov podľa svojho poslania participovať, môžu spolu kooperovať, prispievať k napĺňaniu svojich cieľov, celkových cieľov klubu a sekundárne celého regiónu.

Záver   

Zdravý životný štýl je elementárnou požiadavkou na budovanie zdravia. Zdravie je hodnotou, ktorá by mala byť v hierarchii hodnôt na vrchole pyramídy. Aby to tak naozaj bolo, hodnota zdravia mala by byť prioritou celej spoločnosti.

Európska únia prostredníctvom svojich orgánov zaujala v oblasti zdravého životného štýlu a športu jednoznačný postoj, prijala legislatívne kroky s odporúčaním následnej implementácie členskými štátmi únie.

Pohybové aktivity detí a mládeže v Slovenskej republike sú organizované viacerými subjektami. Škola ich dokáže v regióne, v ktorom sa nachádza všetky združiť do jedného subjektu, nájsť konsenzus pre hľadanie vízií v oblasti rozvíjania pohybových aktivít, plánovať ciele a rozdelením úloh zabezpečiť ich dosahovanie. Z uvedených dôvodov je vytvorenie školského športového klubu nádejou pre zvýšenie zapojenosti do pohybových činností s pozitívnym dopadom na celú populáciu.

Zoznam bibliografických odkazov:
Biela kniha o športe, 2007. [online] Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2007. [cit. 2014-05-05].
Dostupné na:  http://ec.europa.eu/sport/documents/white-paper/whitepaper-short_sk.pdf
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže, 2011.[online] [cit. 2014-05-05].
Dostupné na: http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20131
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, 2014. [online] [cit. 2014-06-03].
MELEK, P. 2012. [online] Organizácia a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže na Slovensku. 2012.  [cit. 2014-05-05].
Dostupné na: http://www.sportcenter.sk/userfiles/downloads/Organizácia%20a%20financovanie_deti.pdf
Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov, 2011. [online][cit. 2014-05-05].
Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:SK:PDF
Usmernenie EÚ o fyzickej aktivite, 2008. [online][cit. 2014-05-05]
Dostupné na: http://www.skolskysport.sk/file/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_sk.pdf
Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014, 2011.[online][cit. 2014-05-05]
Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:162:0001:0005:SK:PDF
ZÁKON č. 596/2003 Z.z.   z 5. novembra 2003   o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ZÁKON č. 300/2008 Z.z.   z 2. júla 2008   o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ZÁKON č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní.

Dátum vydania: 16. 6. 2014