NŠC

Národné športové centrum (NŠC) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti podpory elitných športovcov Slovenskej republiky a v oblasti vzdelávania športových odborníkov a športovcov. Jeho historickými predchodcami boli Stredisko vrcholového športu MŠ SSR (1. 7. 1974) a Centrum akademického športu (1. 1. 1991). Národné športové centrum bolo zriadené 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002). Ide o rozpočtovú priamo riadenú organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti MŠVVaŠ SR a právnou subjektivitou.

V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o športovcov s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach v jednotlivých športových odvetviach.

V oblasti zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti poskytovať informácie o aktuálnom stave trénovanosti športovca prostredníctvom zdravotných a funkčných vyšetrení, zjednotenie konkrétnych metód hodnotenia trénovanosti športovca, archivácia a spracovanie získaných údajov pre ďalšie plánovanie športovej prípravy a jej vyhodnocovanie. Súčasťou práce oddelenia je výskumná činnosť so zameraním na zvyšovanie výkonnosti športovcov.

V oblasti vzdelávania je prioritou zvyšovanie vedomostnej úrovne cieľovej skupiny, ktorou sú športovci, tréneri, rozhodcovia, športoví funkcionári, lekári a členovia podporných tímov.