Odborná konferencia Dlhodobá športová príprava mládeže - POZVÁNKA

Bratislava 11.10.2021 (NŠC) - Národné športové centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizuje odbornú konferenciu na tému Dlhodobá športová príprava mládeže, ktorá sa prezenčne koná dňa 13. októbra 2021 o 10.00 h, v hoteli SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava.

Pozývame Vás na jej ONLINE verziu, ktorá bude formou live streamu. Prihlasovanie na odbornú konferenciu bude spustené prostredníctvom facebooku Národného športového centra.
Link: https://www.facebook.com/events/542786686827110/?ref=newsfeed

Diskusia bude otvorená, môžete sa zapojiť formou písomných otázok.
 
PO KONFERENCII:
Z konferencie bude k dispozícii fotodokumentácia a videozáznam s prednáškami na stránke Národného športového centra www.narodnesportovecentrum.sk.
 

Čas Lektori Názov prednášky
10.00 – 10.30 Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci oddelenia diagnostiky NŠC Športujúca populácia na Slovensku. Ako sme na tom a kam smerujeme?
 
10.30 – 10.45 Doc. Dana Masaryková, PhD.,prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava Telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní z medzinárodnej perspektívy.
 
10.45 – 11.00 Doc. Branislav Antala, PhD.,vedúci katedry edukačných a humanitných vied o športe, FTVŠ UK Bratislava
 
Telesná a športová výchova na Slovensku - niektoré poznatky z posledných výskumov zameraných najmä na skúmanie názorov žiakov na vybrané ukazovatele jej kvality a ich porovnanie so zahraničím.
11.00 – 11.30 Mgr. Matej Vajda, PhD., metodik Slovenskej kanoistiky, vedecký pracovník FTVŠ UK Bratislava Predstavenie konceptu dlhodobej športovej prípravy mládeže a jeho aplikácia v SR
11.30 – 12.00 Mgr. Milan Kabát, PhD., kondičný tréner hokejovej reprezentácie do 18 rokov Dlhodobá športová príprava v hokeji
 
12.00 – 12.30 doc. Tomáš Perič, PhD., vedúci katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha Skúsenosti s dlhodobou športovou prípravou mládeže v Českej republike
 
12.30 – 13.30 Obed - prestávka  
13.30 – 14.00 Mgr. Radovan Erent, mesto Trnava/Different Athletics Trnava Aplikácia dlhodobej športovej prípravy mládeže v podmienkach mesta Trnava
14.00 – 15.00 Mgr. Peter Lopata, PhD. a hostia:
Igor Andrejkovič, PhD., SZĽH
Zuzana Žirková, BKM Lučenec
Mgr. Naďa Bendová, ŠCP a Naša športová akadémia
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD., FTVŠ UK Bratislava
Diskusia č. 1 - tréneri
15.00 – 15.15 Prestávka  
15. 15 –
16.30
Doc. Milan Sedliak, PhD. a hostia:
Ivan Husár, ŠT pre šport MŠVVaŠ SR
Zdeněk Haník, viceprezident ČOV
prof. Marián Vanderka, PhD.,dekan FTVŠ UK Bratislava
Mgr. Martin Hasprún, technický riaditeľ SFZ
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF
Diskusia č. 2 – osobnosti/funkcionári
16.30 – 17.00 PaedDr. Božena Gerhátová, vedúca oddelenia vzdelávania NŠC Závery a odporúčania pre aplikáciu konceptu dlhodobej športovej prípravy mládeže v SR


Plagát