Príspevky NŠC 2012

KOVÁČ, Igor: Urbanism and geography of the Olympic Winter Games. Národné športové centrum, Bratislava, 2012, 38 s.

Tento príspevok sa zameriava na sídelné a priestorové aspekty organizácie zimných olympijských hier. Objasňuje úlohu urbanizmu pri organizovaní tohto najvýznamnejšieho športového podujatia a poukazuje na argumenty smerujúce k identifikácii tzv. olympijského urbanizmu ako špecifického fenoménu. V tejto súvislosti zároveň definuje olympijskú geografiu a tzv. olympijské teritórium, ktoré predstavuje spoločný základ – objekt záujmu pre obe vyššie spomenuté disciplíny. Následne príspevok predstavuje koncept olympijského urbanistického modelu ako výsledok aplikácie geografických prístupov k štúdiu olympijského urbanizmu a to za účelom poskytnúť historický prehľad faktorov, ktoré ovplyvňujú priestorovú organizáciu zimných olympijských hier v hostiteľských územiach.

Stiahnuť PDF


MACHAJDÍK, Igor: Ženy v športe, od diskriminácie k suverenite. Národné športové centrum, Bratislava, 2012, 22 s.

Proces odstraňovania nerovnováhy medzi mužom a ženou vo svete športu, kde hegemónia silnejšieho pohlavia bola nepopierateľnou skutočnosťou vychádzajúcou takpovediac z tradície, a ktorú všade chápali ako konštantnú samozrejmosť, si vyžadoval zreteľné argumenty a jasné dôkazy o prirodzenom záujme a opodstatnenosti fungovania ženy v oblasti fenoménu športu. Logický prienik, spočiatku s konzervatívnym videním a predsudkami časti spoločnosti, bol viditeľný najmä v období prvých decénií 20.storočia, kedy začal ženský šport dosahovať prvé úspechy na poli diplomatickom i na samotných športoviskách. Začal byť akceptovaný aj tými, ktorí o tom predtým vôbec neuvažovali. Naopak, stával sa žiadaným.  


Stiahnuť PDF

LOPATA, Peter: Strečing. Národné športové centrum, Bratislava, 2012, 19 s.

Napriek množstvu benefitov, ktoré nám strečing prináša  sa v každodennej praxi, či už hovoríme o vrcholovom, výkonnostnom, alebo rekreačnom športe stretávame s problémom nevenovaním  tejto aktivite patričnú pozornosť.  Existuje niekoľko druhov strečingu a strečingových techník i množstvo strečingových cvičení z ktorých niektoré sú výhodnejšie a niektoré (často bežne používané) doslova kontraproduktívne a nebezpečné. Na pochopenie jednotlivých strečingových techník je treba určité znalosti hlavne z fyziológie. Na praktizovanie kvalitného strečingu je potrebná aspoň základná znalosť niektorej z techník. Nasledujúci text podáva stručný prehľad základných informácii o strečingu. Spomenuté sú benefity, druhy, základy fyziológie a iné dôležité informácie o strečingu. Posledná kapitola sa zaoberá štúdiami o vplyve strečingu pred športovým výkonom, čo je v posledných rokoch často diskutovaná otázka v tejto problematike.

 Stiahnuť PDF

ČECHVALA, Boris: "Neviditeľný" musculus iliopsoas (IP). Národné športové centrum, Bratislava, 2012, 11 s.
 
Veľa ľudí ani netuší, že v oblasti brucha sa nachádza mohutný sval, ktorý sa významne podieľa na mnohých, bežne vykonávaných cvikoch. Tento príspevok upozorňuje na to, ako býva musculus iliopsoas (IP) často skrátený, ako sa dá tento nedostatok zistiť a v konečnom dôsledku aj napraviť.
 
Stiahnuť PDFMELEK, Peter: Organizácia a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže na Slovensku. Národné športové centrum, Bratislava, 2012, 11 s.

Tento článok je súčasťou dlhodobého výskumu zisťovania efektívnosti záujmovej telesnej výchovy a školského športu na Slovensku. Poslaním práce je taktiež zvýšiť transparentnosť procesov organizácie a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže na Slovensku s zvýšiť verejný záujem o túto oblasť.

Stiahnuť PDFLOPATA, Peter: Základy a možnosti použitia športtesterov v rámci realizácie, kontroly a diagnostiky športového tréningu. Národné športové centrum, Bratislava, 2012, 9 s.

Ani najmodernejší športtester nám nezaručí úspech v športe, môže sa však stať výborným pomocníkom v rámci diagnostiky a kontroly športového tréningu a pomocou merania pulzovej frekvencie (PF) okamžite informovať o odozve organizmu na záťaž (aj keď tá tiež má svoje špecifiká). Za posledné roky sa športtestery stali bežnou a obľúbenou súčasťou tréningu u rekreačných až po vrcholových a výkonnostných športovcov. Na druhej strane pripomínam úvodnú vetu, ktorej dôkazom sú športovci v rôznych odvetviach, ktorých športová príprava sa bez nich stále zaobíde. Samozrejme závisí to aj od konkrétneho športového odvetvia a požiadaviek, ktoré s ním súvisia.

Stiahnuť PDF