Príspevky NŠC 2014

LOPATA, Peter: Rýchlostná kanoistika - pohľad na štruktúru športového výkonu, fyziologické parametre a športovú diagnostiku. Národné športové centrum, Bratislava, 2014, 23 s.

Kanoistika ako športové odvetvie patrí medzi športy s bohatou tradíciou a dlhodobo patrí k naším najúspešnejším športom. Delí sa na rýchlostnú kanoistiku, jazdu na divokej vode a slalom. Rýchlostnú kanoistiku zaraďujeme medzi silovo-vytrvalostný šport s cyklickým charakterom pohybu. V nasledujúcom článku sú zhrnuté základné informácie o  rýchlostnej kanoistike. Článok sa venuje štruktúre športového výkonu a analýze jednotlivých kondičných schopnosti, ktoré v nej zohrávajú dominantnú  úlohu. Posledné kapitoly sa venujú diagnostike kondičných schopností a príkladom z praxe.


Stiahnuť PDF


ŠTEFANOVSKÝ, Miloš, KRAČEK, Stanislav, CSÁDEROVÁ, Žaneta, LOPATA, Peter, LENGVARSKÝ, Lukáš: Fyziologický, motorický a antropometrický profil mladých džudistov na Slovensku. Národné športové centrum a FTVŠ UK v Bratislave, Bratislava, 2014, 11 s.

Cieľom tohto výskumu bolo vytvoriť fyziologický, motorický a antropometrický profil mladých džudistov - reprezentantov SR v kategórii dorastu. Pre tento účel sme vybraný súbor ôsmich športovcov podrobili meraniu a testovaniu, pričom sme zisťovali: (a) hrúbku kožných rias a percento tuku, (b) špeciálnu úroveň trénovanosti pomocou Sterkowicz džudo fitness testu (skr. SJFT), (c) anaeróbny výkon a kapacitu pomocou Wingate testu horných končatín, (d) VO2 max pri vyšetrení na bežiacom páse, (e) úroveň maximálneho silového výkonu pri tlaku činky na lavičke, ako aj pri ťahu činky k hrudníku v ľahu na lavičke. Po Sterkowiczovom judo fitness teste, Wingate teste, VO2 max teste sme probandom odoberali krvné vzorky pre analýzu laktátu. Pri týchto troch meraniach sme zisťovali u probandov taktiež pulzovú frekvenciu. Profil súčasného reprezentanta v dorasteneckej kategórii v džude na Slovensku je nasledovný: podkožný tuk 12,19 (±3,14) %; VO2 max 55,16 (±3,3) ml/kg/min; SJFT 26,38 (±1,30) hodov a index 12,84 (±0,71); anaeróbny výkon 7,15 (±0,46) W/kg, kapacita 5,94 (±0,28) W/kg a index únavy 38 (±11,15) pri Wingate teste; max. výkon v tlaku na lavičke 5,5 (±,073) W/kg; max. výkon príťahu v ľahu na lavičke 6,61 (±0,50) W/kg.

Stiahnuť PDF

MACHAJDÍK, Igor: Šišatá lopta na trase Praha - Brno - Bratislava (Začiatky ragby u nás). Národné športové centrum, Bratislava, 2014, 11 s.

Po roku 1918 sa šport na Slovensku iba pomaly prebúdzal, zápasil so základnými existenčnými problémami, ale pozvoľna preukazoval svoju životaschopnosť. Medzi importované športové odvetvia, ktoré sa u nás v tomto období etablovali, patrilo aj ragby, hra pre verejnosť značne neznáma, pre viacerých až s nádychom senzačnosti, ale aj snáh o uplatnenie a popularitu. Bratislava sa stala prekvapujúco miestom zrodu hry so šišatou loptou na území bývalého  Československa, pričom ragbisti miestnej Slávie absolvovali svoje  merania síl výlučne doma v Bratislave, Brne a Prahe, kde mali jediných domácich súperov. Trvanie medzivojnového ragby v slovenskej metropole bolo krátke, ale zaujímavé.

Stiahnuť PDF


LOPATA, Peter: Vplyv kompenzačných cvičení na svalovú nerovnováhu a pohybovú výkonnosť u 15-ročných žiakov v rámci školskej telesnej a športovej výchovy. Národné športové centrum, Bratislava, 2014, 35 s.

Cieľom práce bolo získať a rozšíriť poznatky o svalovej nerovnováhe u žiakov 1. ročníka strednej školy a zistiť vplyv kompenzačného programu na jej zmeny a zmeny v pohybovej výkonnosti. Súbor tvorilo 49 žiakov dvoch tried vo veku od 15 do 16 rokov. Triedy boli náhodne rozdelené na experimentálny (n=25) a kontrolný (n=24) súbor a podrobené dvojskupinovému časovo súbežnému experimentu. Žiaci boli vyšetrení funkčnými testami na skrátené a oslabené svaly a porušené pohybové stereotypy. Súčasťou testovania boli aj testy pohybových schopností. Vstupným meraním sme zaznamenali vysoký výskyt (94%) svalovej nerovnováhy v celom súbore žiakov. Experimentálny činiteľ – kompenzačné cvičenia boli zaradené do hodín školskej telesnej a športovej výchovy v experimentálnej skupine po dobu 9 mesiacov. Kompenzačné cvičenia boli tvorené hlavne strečingovými cvičeniami, cvičeniami na aktiváciu a posilnenie svalov telesného jadra, stabilizačnými cvičeniami a funkčnými cvičeniami. Súčasťou experimentálneho činiteľa boli aj teoretické bloky. Vo výstupnom meraní sme v kontrolnej skupine nezaznamenali štatistické zmeny v jednotlivých zložkách svalovej nerovnováhy. V experimentálnej skupine došlo k štatisticky významným zmenám (p<0,01), (p<0,05) vo väčšine prípadov a kompenzačné cvičenia mali významný vplyv na zníženie incidencie jednotlivých porúch. Kompenzačné cvičenia mali vplyv aj na zvýšenie pohybovej výkonnosti v experimentálnej skupine.

Stiahnuť PDF

MACHAJDÍK, Igor: Z najstaršej hokejovej histórie Bratislavy a možnosti hľadania a overovania faktov. Národné športové centrum, Bratislava, 2014, 16 s.

Počiatočný vývoj ľadového hokeja na Slovensku bol pomalý. Jeho predchodcom bol bandy hokej, ktorý bol od roku 1925 postupne striedaný kanadským hokejom. Ten bojoval o holú existenciu podobne ako iné malé športy, rýchlo však získaval na popularite, začala si ho všímať dobová tlač. Práve ona dnes predstavuje významný zdroj retrospektívnych informácií o našom priekopníckom športe. Ďalším zdrojom poznania sú inštitúcie zhromažďujúce autentické dobové písomné bohatstvo – archívy, vďaka ktorým môže byť história ľadového hokeja zveľaďovaná a dopĺňaná, ale zároveň aj verifikovaná, poskytujúc záruku hodnovernosti a pravdivosti.

Stiahnuť PDF