Príspevky NŠC 2015

KOVÁČ, Igor: Agenda 2020 - olympijské mesto mení svoju podobu. Národné športové centrum, Bratislava, 2015, 15 s.

Organizácia veľkých športových podujatí, z hľadiska ich umiestnenia v území, zohráva, aj napriek ich dočasnému charakteru, nemenej dôležitú úlohu ako priestorová organizácia každodenných spoločenských aktivít a funkcií mesta. Význam tejto otázky samozrejme narastá so zvyšujúcou sa náročnosťou a komplexnosťou podujatia a z toho vyplývajúceho vplyvu podujatia na fungovanie a organizáciu života v príslušnom území. Z pohľadu sídelnej geografie tento príspevok upozorňuje na skutočnosť, že koncept olympijského mesta môže mať v praxi rôznu podobu a že priestorová organizácia OH nemá ani tak lokálny, ale viac regionálny charakter. Predstavuje koncept olympijského teritória, ktorého identifikáciou a štúdiom je možné získať reálny pohľad na to, aké sú skutočné vlastnosti územia, ktoré sa bežne ukrýva pod pojmom olympijské mesto, resp. za názvom hostiteľského mesta hier. Zároveň poukazuje na možný vývoj do budúcnosti, ktorý v kontexte schválenej Agendy 2020 môže nadobudnúť úplne novú podobu než s akou sme sa stretávali v doterajšej histórii hier.


Stiahnuť PDF

MACHAJDÍK, Igor: Z vývoja hádzanej: česká - handbal - moderna. Národné športové centrum, Bratislava, 2015, 15 s.

Vývoj hádzanej u nás bol poznamenaný zlomovými udalosťami vyplývajúcimi z progresívnych zmien vo svete, ktoré zohrali v špecifických domácich pomeroch podstatnú úlohu a boli odrazom boja prvotnej podoby  a svetového trendu. Pomerne dlhé obdobie vývojového štádia charakterizovala paradoxná situácia, keď sa na našich hádzanárskych ihriskách praktizovali tri druhy hádzanej – česká hádzaná, medzinárodná hádzaná s jedenástimi hráčmi, čiže handbal a medzinárodná hádzaná so siedmimi hráčmi. Logickým vyústením boja medzi zástancami spomínaných troch modifikácií hry bolo víťazstvo hádzanárskej moderny, ktorú sledujeme na palubovkách v dnešných časoch.

Stiahnuť PDF


KOVÁČ, Igor: Agenda 2020 - sustainability of the Olympic Games. Národné športové centrum, Bratislava, 2015, 8 s.

Stiahnuť PDF