Príspevky NŠC 2017

PETRIČKOVÁ, Lucia, ZUSKOVÁ, Klaudia: Analýza projektov vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy v rámci MŠVVŠ SR. Národné športové centrum, Bratislava, 2017, 10 s.

Príspevok rieši problematiku vzdelávacích projektov pre pedagogických zamestnancov kategórie učiteľ v spojitosti k predmetu telesná a športová výchova (TŠV). Projekty sa realizujú v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) a sú podporované zo štrukturálnych fondov EÚ. Vo vzťahu k cieľovej skupine učiteľ TŠV sú realizované 2 národné projekty, a to „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, ktorého účelom je viesť telovýchovný proces metódou viac zážitkovou a atraktívnou pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Druhým projektom je „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“. Tento projekt je o.i. implementovaný s cieľom vytvoriť akreditované vzdelávacie programy v súlade s profesijnými štandardami vo vzťahu k všetkým učiteľom, aj učiteľom TŠV. Prebiehajúce vzdelávacie projekty sú orientované na zážitkový spôsob výučby, na zavádzanie nových postupov do procesu vzdelávania, na prehĺbenie kvalifikácie, rozvoj kľúčových kompetencií a pod.

Stiahnuť PDF


MACHAJDÍK, Igor: Priekopníci spod deravých košov. Národné športové centrum, Bratislava, 2017, 23 s.

Keď sa začal u nás začiatkom 20. rokov 20. storočia šíriť z prostredia americkej YMCA basketbal, nenastal zrazu žiadny boom alebo ošiaľ. Trvalo viac ako desaťročie, kým hru pod deravými košmi akceptovala najprv skromná športová obec a potom aj športová verejnosť. Výsledkom bol stúpajúci počet jej pionierskych aktérov, ich vôľa hrať a získavať pre hru nových adeptov, z ktorých sa časom viacerí vypracovali na opory svojich tímov a osobnosti pod košmi. Postupné vzájomné zápasové konfrontácie i tie s vyspelejšími súpermi z českých klubov potvrdzovali stúpajúcu úroveň hry, pričom veľmi dôležitú úlohu zohrávali domáce basketbalové súťaže a turnaje najmä z dielne YMCA, ale zároveň aj študentská basketbalová dravosť, ktorá posúvala basketbal dopredu a zvyšovala záujem oň.

Stiahnuť PDF


MACHAJDÍK, Igor: Najlepší v uhorskej ére bol plavec. Národné športové centrum, Bratislava, 2017, 10 s.

Na hrách olympiád pred prvou svetovou vojnou (OH 1896, OH 1900, OH 1904, OH 1908, OH 1912) sa na športoviskách pod piatimi kruhmi medzi súťažiacimi olympionikmi prezentovalo aj približne dvadsať rodákov zo Slovenska, reprezentujúcich vtedy Uhorsko. Išlo v ich prípade poväčšine o atlétov, ale tým najúspešnejším sa stal plavec. Zoltán Imrich Halmaj, pretože tak znelo jeho celé meno, žil na území Slovenska iba do svojich desiatich rokov a jeho výnimočný športový talent neušiel pozornosti budapeštianskych plaveckých klubov. Práve v nich sa rozvinulo jeho športové majstrovstvo naplno. Až do takej miery, že patril k najjagavejším olympijským hviezdam uhorskej éry.        

Stiahnuť PDFPETRIČKOVÁ, Lucia, BUKOVÁ, Alena, ZUSKOVÁ, Klaudia: Analýza štruktúry kvalifikovanosti učiteľov telesnej výchovy a odbornosti vyučovania na stredných školách v Slovenskej republike. Národné športové centrum, Bratislava, 12 s.

Príspevok predstavuje súhrn aktuálnych údajov o pedagogických zamestnancoch telesnej a športovej výchovy pôsobiacich na stredných školách v Slovenskej republike. Táto štúdia zisťuje ukazovatele - kvalifikovanosť učiteľov a odbornosť vyučovania. Uvádza stav z posledného sledovania k 31.01.2014, interpretuje jeho možné príčiny a porovnáva ho s predchádzajúcim stavom k 30.11.2009. Na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zisťovanie týchto ukazovateľov uskutočňuje v celoštátnom rozmere každých päť rokov a predstavuje jediný zdroj informácií o chýbajúcich učiteľoch, ich odbornosti a kvalifikovanosti. Výsledky tejto práce poukázali na skutočnosť, že medzi rokmi 2009 a 2014 nenastal v uvedených premenných štatisticky významný rozdiel. Nekvalifikovanosť učiteľov spolu predstavuje v súčasnosti 2,3 %. Najlepšie výsledky odbornosti vyučovania dosahujú gymnáziá, zatiaľ čo na SOŠ je situácia najhoršia. Neodbornosť vyučovania na stredných školách činí v priemere 12,3 %. Vo výsledkoch sa poukazuje na úskalia, ktoré štatistiky kvalifikovanosti učiteľov vykazujú.

Stiahnuť PDF