Psychologická príprava a mentálny koučing v športe

Bratislava 8. 10. 2018 (NŠC-Igor Machajdík) - Spolupráca medzi NŠC a FTVŠ UK Bratislava na poli vzdelávania športových odborníkov pokračovala ďalším dielom v podobe zorganizovania konferencie „Psychologická príprava a mentálny koučing v športe“, ktorá sa uskutočnila 5. 10. 2018 v priestoroch auly fakulty. Zaplnená miestnosť potvrdila, že o takéto podujatia je v obci športových odborníkov stále značný záujem.


Foto NŠC: Kapacita auly prof. Stráňaia sa naplnila

Po krátkych privítacích príhovoroch Alice Fisterovej, hlavnej kontrolórky športu na MŠVVaŠ SR, Borisa Čavajdu, riaditeľa NŠC, Dušana Ťažkého, riaditeľa odboru športu Sekcie športu MŠVVaŠ SR a Milana Sedliaka, prodekana FTVŠ UK pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy, vystúpili postupne so svojimi prezentáciami prednášatelia v predmetných témach konferencie.


Foto NŠC: zľava moderátor Igor Machajdík, Dušan Ťažký, Boris Čavajda, Alica Fisterová, Milan Sedliak

Ako prvý sa predstavil hosť z Českej republiky, renomovaný odborník v oblasti športovej psychológie a koučingu Marian Jelínek v prezentácii Mentální koučing v praxi.


Foto NŠC: PhDr. Marian Jelínek, PhD.

Počas jeho prednášky rezonovali dva pojmy, ktoré považuje za rozhodujúce ciele v rámci mentálneho koučingu trénera: emočná väzba a zóna. Prioritné rozvíjanie pozitívneho prístupu k samotnej činnosti musí prevažovať nad sekundárnymi cieľmi v podobe výsledkov, finančného úspechu či slávy. Platí, že radosť z činnosti, ktorú cíti dieťa pri športe, je potrebné udržať aj v neskoršom veku. A práve športovec, ktorý to dokáže aj počas svojej ďalšej športovej kariéry, je úspešný. Jeho silnú, dynamickú prednášku charakterizovalo široké spektrum pertraktovanej témy, naplnené rozvíjaním oblasti emočnej bázy, zóny optimálneho fungovania, definície morálneho hľadiska a etických kvalít osobnosti či pohľad na príčiny absencie sekundárnych cieľov.

Po Marianovi Jelínkovi vystúpila dvojica prednášateľov – Zuzana Pšenáková, Norbert Javorčík s témou Princípy aplikácie mentálnej prípravy v tíme a praktická ukážka z mládežníckej reprezentácie. Nosnou oblasťou bol v ich prípade systém prípravy hokejového tímu, oblasť práce s realizačným tímom, vzťahová oblasť hráča s koučom, spoločné i individuálne ciele v tíme či zvládanie kľúčových situácií, ale aj oblasť komunikácie a motivácie.

Eugen Laczo, renomovaný odborník z FTVŠ UK v oblasti teórie a didaktiky športového tréningu, sa vo svojej prednáške Možnosti zvyšovania účinnosti tréningového zaťaženia pri rozvoji špeciálnej trénovanosti športovca sústredil vo svojej obsahovej štruktúre na parametre vnútorného zaťaženia v zápase, bioenergetické krytie pohybových činností, systémovo-štrukturálny prístup k hernému výkonu, rozvoju trénovanosti, ale pozornosť venoval aj oblasti adaptačných zákonitostí, zdravotnému stavu, regenerácii organizmu či mentálnej i emocionálnej odolnosti organizmu.

Petra Pačesová z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK sa prezentovala témou Práca s prehrou a psychickým zlyhaním v športe. Zaoberala sa príčinami zlyhania športovca, strachom zo zlyhania, pocitovými záležitosťami, neistotou, obavami zo sklamania, pocitmi zahanbenia a dôsledkami zlyhania, ale aj aspektmi, ktoré vplývajú na výkon, pričom sa pokúsila charakterizovať ciele pomáhajúce predchádzať zlyhaniu.

Posledným prednášateľom bol Peter Kuračka, ktorý prezentoval Kognitívne a mindfulness techniky v mentálnej príprave športovcov. Zaoberal sa popisom komplexného rozvoja osobnosti, vzťahovým záležitostiam v tíme, prepojením myšlienok, správania a emócií a ich vzájomným vzťahom. Ako bývalý úspešný futbalista používal príklady z tejto hry, definoval pojmy ako vnútorná reč, napätie, stres, čistá myseľ. Sústredil sa aj na pôsobenie trénera a aplikácie spôsobov práce s myšlienkami a emóciami či psychickou flexibilitou.  

Viac vo fotogalérii, pozri TU.