Štvrťstoročie v službách športovej fyzioterapie

Jedným z protagonistov oceňovania osobností NŠC a jeho predchodcov v časovom horizonte štyridsiatich rokov sa stal aj fyzioterapeut Igor Adamus. Bez zveličovania možno konštatovať, že sú mu naozaj vďačné stovky našich športovcov, ktorým pomohol. Jeho odborné kvality a jedinečné schopnosti v oblasti športovej fyzioterapie sú veľmi žiadané a uznávané, čo nám potvrdili mnohí z nich (ale aj autentické skúsenosti). Sme radi, že (po dlhšom „nátlaku“) prijal našu ponuku na rozhovor, za čo mu ďakujeme.

Vo všeobecnosti sa fyzioterapia ako jedna z oblastí rehabilitácie zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou pohybového systému človeka, pričom sústreďuje svoju pozornosť na terapiu jeho funkčných porúch. Čo predstavuje podstatu tejto činnosti ako lekárskeho odboru a čo ju charakterizuje?

Fyzioterapia sa nachádza  na rozhraní medicínskych odborov. Do pohybového systému sa premietajú poruchy kĺbov, svalov, šliach, ale aj systémové a psychické ochorenia. Podstatu tvorí holistický prístup k ľudskému organizmu ako vyváženému celku.

Aj časť populácie z radov vyznávačov pohybových aktivít si mýli fyzioterapeuta s masérom alebo aj s lekárom. Aký základný rozdiel je medzi týmito spomínanými profesiami, resp. ich pôsobnosťami. Majú aj akési spoločné či prelínajúce sa činnosti ?

Fyzioterapia je nelekársky odbor, fyzioterapeut sa nachádza niekde uprostred týchto povolaní, každé z nich sa zaoberá ľudským telom z iného uhla pohľadu. Otázka mýlenia si fyzioterapeuta s masérom pretrváva z minulosti. Dnes je fyzioterapia dynamickým odborom a napreduje vo všetkých oblastiach,  tým sa profiluje aj postavenie fyzioterapeuta v rámci medicínskych odborov, ako aj v spoločnosti a pohľad na jeho prácu.

Ako by sa dal charakterizovať rozdiel v práci fyzioterapeuta v oblasti vrcholového či špičkového športu a fyzioterapeuta pôsobiaceho napríklad v kúpeľoch alebo rôznych zdravotníckych zariadeniach?

Ja som po škole začínal pracovať v štátnych kúpeľoch, kde som mal možnosť prejsť si všetkými oblasťami rehabilitácie, ktorú vtedy ponúkala. Určité rozdiely tu sú, pretože vrcholový šport je zameraný na maximálny výkon a k tomu je nastavený aj prístup športovcov. Potrebujú zvládať problematiku ťažkostí v tejto oblasti paralelne popri záťaži a snažia sa čo najmenej eliminovať tréningový proces, preto sa stáva tímová práca lekár, fyzioterapeut, tréner, kondičný tréner, psychológ dôležitou pre udržanie potrebnej miery tréningového zaťaženia s určitými korekciami a terapie aj v podmienkach, kedy má športovec zdravotné problémy. 

     

Metódy fyzioterapie sústreďujú pozornosť aj na oblasť prevencie porúch pohybového aparátu chrbtice, kĺbov a svalov. Na aké miesto pomyselného hierarchického rebríčka kladiete prevenciu ako prostriedok osvety pre potenciálneho klienta?

Dnes žijeme v období, keď nielen vrcholový šport, ale aj celá  spoločnosť kladie  dôraz   predovšetkým na výkon. Ako bolo spomenuté, vysoké tréningové dávky preveria kvalitu pohybového aparátu a jeho pripravenosť na zaťaženie, pretože  ak sa reťaz pretrhne, je to vždy v mieste najslabšieho ohnivka, preto je potrebné tieto slabé miesta diagnostikovať a cielene s nimi pracovať. Chronické preťažovanie určitých oblastí má vplyv nielen na ich funkciu, ale postupne dochádza k zmenám aj na úrovni štruktúry. Športová fyzioterapia v sebe obsahuje  aj zložku prevencie, pretože vývoj ochorenia má určitú etiológiu a pokiaľ pracujeme vo vzájomných súvislostiach, je dobré, aby tieto prvky terapie boli do prístupu zaradené.

Igor Adamus patrí pri všetkej jeho skromnosti k absolútnemu vrcholu medzi našimi športovými fyziotapeutmi a slovenská športová špička ho pozná ako naozajstného odborníka. Záujem o vaše služby presahuje pôsobnosť Národného športového centra, ktoré je vašou materskou organizáciou. Vašu odbornú zručnosť a znalosti využívajú klienti širokej škály športových a telovýchovných odvetví. Stupnica špecifických problémov pohybového aparátu je akiste  ovplyvňovaná pôsobením v konkrétnom športe. Aké sú vaše skúsenosti pri individuálnom posudzovaní konkrétnych prípadov a liečbe z tohto pohľadu?

Každá športová disciplína má svoje špecifiká, ktoré  kladú zvýšené nároky na niektoré oblasti pohybového systému. Ak dochádza k chronickému preťažovaniu určitých častí pri rôznych druhoch športu alebo tréningovej záťaži ,ktorú športovec vykonáva,  má to svoj vývoj, ale dá sa to povedať aj opačne: ak má športovec určité slabé miesta v lokomočnom aparáte, dochádza na podklade športovej disciplíny k preťažovaniu v týchto častiach, ktoré sa stávajú enormne namáhané vzhľadom na daný šport. Preto, ako bolo už povedané, je potrebné pracovať s určitými princípmi, ktoré prepájajú danú problematiku a je nimi možné ovplyvniť pohybový systém ako celok.

Vyjadrením ocenenia nesporných kvalít je aj vaša dlhoročná účasť vo výpravách reprezentácií Slovenskej republiky na najvyšších svetových športových fórach, ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta či kontinentu, akademické šampionáty atď. Ako funguje fyzioterapeut na podujatiach takéhoto vysokého rangu a čo všetko musí zvládať, absolvovať a zároveň spolupracovať a byť súčasťou tímu?

Ako bolo spomenuté, ide o tímovú prácu  s lekárom, trénerom, je rozdiel pracovať pri kolektívnom športe, kde je celodenný program presne stanovený alebo s individuálnym športom, kde je potrebné zladiť rôzne štartovné časy súťaží a s tým spojenú prípravu.  V podstate ide o vytvorenie podmienok pre športovcov  z hľadiska reálnych možností a ich požiadaviek, aby mohli podať svoj maximálny výkon. Je potrebné pripraviť športovca na výkon a pri tom citlivo vnímať predštartové stavy a pomáhať zvládať stres, ktorý je spojený s veľkými podujatiami. Vyžaduje si to určitú úroveň empatie a predvídania  okolností, ktoré by mohli narušiť sústredenie sa na výkon.

Od roku 1996 bývate pravidelne účastníkom OH a ZOH vo výpravách Slovenskej republiky, čo predstavuje pre vás, pochopiteľne, okrem zodpovednosti aj obrovské skúsenosti a množstvo zážitkov. Vaša práca v priestoroch športovísk pod piatimi kruhmi, kde cestujete aj s ďalšími kolegami fyzioterapeutmi, býva skôr nárazového charakteru alebo systematická či konštantná? Kompetencie si rozdeľujete podľa osvedčených kritérií, aby ste „pokryli“ všetkých členov výpravy? Osobne preferujete letné alebo zimné olympiády?

Olympijské hry sú najväčším sviatkom športu, preto je aj príprava na takéto podujatie náročnejšia z hľadiska zabezpečenia kvalitného pracovného vybavenia, prípravy  priestorov pracoviska  pred príchodom športovcov na miesto podujatia. Fyzioterapeutické služby sú zabezpečené v priestoroch pridelených pre našu výpravu v rámci olympijskej dediny, ale aj na športoviskách tak, aby vyhovovali  požiadavkám športovcov a ich trénerov/ počas dní olympijských hier. Počty lekárov, fyzioterapeutov sú limitované organizačným výborom, prioritou je vytvoriť také  podmienky  pre všetkých  športovcov, aby mohli dobre reprezentovať našu krajinu a podať svoj maximálny výkon. Myslím, že všetci, ktorí pracujeme v tejto oblasti  sa vieme dohodnúť z hľadiska rozsahu kompetencii v rámci zdravotníckeho zabezpečenia na OH a ZOH. Rozmanitosť  kontinentov, krajín, národov a ich  kultúr, ktoré boli usporiadateľmi olympijských hier je tak pestrá a originálna, že by som si ťažko dovolil niektorú krajinu uprednostniť, ale jeden rozdiel vnímam v tom, že zimné hry vedia zvýrazniť atmosféru krásou prírody, do ktorej sú športoviská situované.

Vzdelávame sa celý život. Zaiste to platí aj pre fyzioterapeutov, čo nám môžete potvrdiť. Zdravotníctvo napreduje, nové poznatky aplikujete do praxe aj vo vašom prípade. Existuje spolupráca napríklad v rámci Slovenskej komory fyzioterapeutov alebo iných inštitúcií? Je dôležité slovné spojenie kódex fyzioterapeuta?

Vzdelávanie, rozsah vedomostí a praktických zručností je limitujúcim faktorom nielen v našom odbore. Nové poznatky a postupy aj z ostatných klinických odborov sa vzájomne ovplyvňujú. Vo fyzioterapii  došlo k integrácii princípov neurofyziológie a biomechaniky, zmenil sa pohľad na pohybový systém z hľadiska funkcie. Každý šport je iný ale pohybovú výbavu na jeho vykonávanie, s ktorou začíname skôr, ako sa staneme športovcami, máme skoro rovnakú, preto  pochopiť princípy fungovania top športovca bude vyžadovať ešte dlhu cestu za poznaním.

Ako je to s praktickou podobou športu vo vašom prípade? Venovali ste sa aktívne určitému športu na vrcholovej úrovni či rekreačne? Ku ktorému športu či skupine športov to máte najbližšie? Nepochybne prikladáte pohybu dôležitú úlohu a ste naklonený filozofii kalokagatie. Dalo by sa to tak povedať?

Pohybom sa zaoberám z profesionálneho pohľadu, šport je súčasťou môjho života  a bol aj dôvodom prečo pracujem ako fyzioterapeut v oblasti športu. So športom som začínal pri futbale v žiackych kategóriách, neskôr som sa venoval volejbalu, ale mojím najobľúbenejším športom je zjazdové lyžovanie, ktorému som zostal verný dodnes spolu s horskou cyklistikou a turistikou. Pohyb v prírode je dobrou kompenzáciou k dnešnému spôsobu života a je to o určitej rovnováhe, ktorej podstatu pochopili už dávno pred nami a my, ak sme schopní sa poučiť, môžeme na týchto základoch ďalej pracovať.

Stali ste sa laureátom ocenenia za dlhoročné pôsobenie v inštitúciách rezortu školstva v línii Stredisko vrcholového športu – Centrum akademického športu – Národné športové centrum. Do SVŠ  MŠ SSR ste nastúpili 1. 1. 1988, o tri roky ste boli organickou súčasťou CAŠ, od roku 2004 potom NŠC. Dala by sa porovnať vaša pôsobnosť v inštitúciách predchodcov NŠC  s dnešnou inštitúciou, prípadne prezradiť, čo vám utkvelo v pamäti za obdobie vyše štvrťstoročia autenticky stráveného v službách športovej fyzioterapie?

Bolo niekoľko etáp v mojej profesionálnej práci, ktoré ma ovplyvnili. Nástup do Strediska vrcholového športu MŠ SSR bol spojený so spoluprácou s volejbalovým tímom žien Slávie UK Bratislava a skúsenosťami s volejbalom na medzinárodnej úrovni po získaní titulu vo federálnej lige. Uvedomil som si dôležitosť odbornej pripravenosti pre prácu v realizačnom tíme  z hľadiska nastavenia a previazanosti kompetencii, ďalšou etapou bola spolupráca s atletickým zväzom a možnosť sledovať na vrcholných atletických podujatiach dôsledne prepracovaný systém prípravy pred športovým výkonom a začať sa zaoberať myšlienkou, ako využiť určité postupy v rámci praxe. Najzaujímavejším obdobím pre mňa bola práca s ženským biatlonovým tímom, s ktorým som spolupracoval takmer desať sezón. Bol to pohľad na vrcholový šport v rôznych  podobách. Mali sme priestor a čas na testovanie, vyhodnocovanie, využívanie technických zariadení na diagnostiku, praktické skúsenosti s vplyvom vysokohorského tréningu na organizmus, pôsobenie dlhodobých pobytov na tímovú spoluprácu, kolotoč svetových pohárov, majstrovstiev sveta, olympíjskych hier a všetko zhodnotené v konečných výsledkoch. Za toto obdobie aj  fyzioterapia  prešla intenzívnym vývojom a bolo potrebné  meniť postoj a pohľad na základe praktických skúsenosti, ale aj možností, ktoré prinášali  nové poznatky do tohto odboru. Športová fyzioterapia dnes je o pohybe v stabilizácii s možnosťou hodnotiť dynamiku. Myslím si, že v súčasnosti  je k dispozícii množstvo vedomostí a možností aj v tejto oblasti a športová fyzioterapia môže zohrávať dôležitú úlohu pre dosiahnutie kvalitných výsledkov nielen na poli športu.


Dátum vydania: 19. december 2014