Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

ISTŽ - INFORMAČNÝ SYSTÉM TESTOVANIA ŽIAKOV

INFORMÁCIA:
V októbri 2018 sa podarilo spustiť mohutný informačný systém, ktorý umožňuje všetkým ZŠ na Slovensku vkladať výsledky z testovania do jednotnej databázy. Štádium vývoja a "rozchodenia" systému bol naplánovaný do roku 2020 (sme rok v predstihu!). V súčasnosti sa dokončujú práce v najťažšej oblasti - implementácia komplikovaných vzájomných prepočtov výsledkov jednotlivých testov a ich zložité naprogramovanie tak, aby bolo možné generovať požadovaný výstup - certifikát pre žiakov s odporúčaním na výber oblasti športov s ohľadom na vrodené pohybové dispozície.
Predpokladaný termín ukončenia je koniec tohto školského roka.
Po ukončení poslednej fázy vývoja IS bude v budúcnosti možné generovať osvedčenie bezprostredne po uzatvorení testovania.Pre vstup do systému kliknite na: www.testovanieziakov.sk/admin.

    NOVÉ HESLO
V prípade, že máte problém s prihlásením, využite možnosť požiadať o zaslanie nového hesla.
1. Kliknite na tlačidlo "Stratili ste heslo?"
2. Zadajte prihlasovacie meno a kliknite na Potvrdiť.
3. Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaný odkaz na zmenu hesla. Neklikajte naň, ale tento odkaz skopírujte do webovej adresy. Následne sa zobrazí možnosť zadať nové heslo.
4. Systém zašle na vašu adresu potvrdzujúci e-mail s novým heslom.

V prípade, že sa neviete prihlásiť, alebo máte technické problémy, napíšte e-mail na adresu cechvala@sportcenter.sks vecným popisom závady.
V maili nezabudnite vždy uviesť EDUID ŠKOLY a MENO ADMINISTRÁTORA.

    POSTUP:
1. vľavo v menu kliknúť na Správa testov - Pridať (nové testovanie);
2. záložka Základné údaje - stanoviť dátum, čas, upraviť názov (napr. doplniť do názvu triedu kvôli lepšej orientácii) - Aktualizovať (uložiť);
3. v záložke Žiaci pridajte žiakov do Testovania - kliknite na Vybrať (otvorí sa nové okno, možnosť filtrovania podľa tried);
4. schváliť Testovanie - na pravej strane kliknúť na tlačidlo Testovanie je pripravené (schválené testovanie sa zobrazí v záložke Realizácia testov);
5. vľavo v menu kliknúť na Realizácia testov;
6. kliknúť na Akcia (oko);
7. zobrazia sa modré ikony jednotlivých disciplín;
8. po kliknutí na prezenčku alebo disciplínu sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom;
9. ak je žiak neprítomný, treba ho vyškrtnúť (x) z prezenčky a systém potom nevyžaduje vloženie údajov pri tomto mene;
10. ak sa žiak zúčastní testovania, ale vynechá iba niektorú z disciplín, treba ho vyradiť v danej disciplíne (kôš), aby systém nevyžadoval vloženie príslušného výkonu;
11. kompletne vyplnená prezenčka alebo disciplína zmení farbu na zeleno;
12. keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite na Uzatvoriť testovanie.

    Poznámka:
Testovanie je možné kedykoľvek Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas, pridať žiakov), schváliť (Testovanie je pripravené), v Realizácii testov doplniť alebo opraviť výsledky a opäť Uzatvoriť testovanie.
Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov, je možné Zmazať.
Výsledky jednotlivcov si viete skontrolovať pri každom testovaní. Po kliknutí na pero choďte do záložky Výsledky a vysvedčenia.
Do štatistických prehľadov sa premietajú len výsledky z uzatvorených testovaní.

Pre prácu so softvérom si môžete pozrieť aj inštruktážne videá - video 1 a video 2.


   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. V školskom roku 2018/2019 sa testujú len žiaci prvých ročníkov!
TERMÍN pre realizáciu testovania v tomto školskom roku - do 31.10.2018.
ZÁPIS výsledkov do ISTŽ je možný dodatočne aj po tomto termíne.
 
2. Každé elokované pracovisko má v RISe jedinečné EDUID.
Pre každý subjekt je potrebné samostatné administrátorské konto, resp. administrátorovi alebo učiteľovi je možné priradiť viacero subjektov s odlišným EDUID.


    VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,

Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov. V tomto prípade sa jedná zisťovanie predpokladov a môžu byť takýmto nácvikom skreslené.
Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov.
Mená žiakov školy vidí len príslušná škola. Nikto okrem učiteľov školy, ktorí sa prihlásia pod svojím menom a heslom, nevidí mená žiakov v ISTŽ.

METODICKÉ POKYNY k realizácii testovania.

Návrh časového rozpisu (vzor, ktorý si každá škola môže prispôsobiť podľa svojich podmienok).

ISTŽ - Používateľská príručka pre prácu so softvérom.

Beep test (mp3) - zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20 m.

POMÔCKA xls pre písomný záznam výsledkov testovania:
záznamový hárok - testy jednotlivo    záznamový hárok - testy spolu

UPOZORNENIE
Inštruktážne videá sú nedostupné z dôvodu aktualizácie.