Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

ISTŽ - INFORMAČNÝ SYSTÉM TESTOVANIA ŽIAKOV www.testovanieziakov.sk/admin.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v ISTŽ sa už nachádzajú aktuálne zoznamy žiakov prvých ročníkov ZŠ v školskom roku 2019-2020 a do systému je možné vkladať reálne výsledky z testovaní. Nové testovania je potrebné vytvoriť v Správe testov pre aktuálny ročník (2019) a ďalej postupovať podľa návodu.

Výsledky z tohtoročných testovaní je potrebné zapísať do ISTŽ najneskôr do 30.11.2019.

V školskom roku 2019/2020 sa testujú len žiaci prvých ročníkov.
Pre testovanie je rozhodujúci vek. Ak majú žiaci posunutý termín nástupu, testujú sa nulté ročníky. Žiaci, ktorí 1. ročník opakujú, sa netestujú.

POSTUP pri zadávaní údajov do ISTŽ:

1. vľavo v menu kliknúť na Správa testov - Pridať (nové testovanie);
2. záložka Základné údaje - stanoviť dátum, čas, upraviť názov (napr. doplniť do názvu triedu kvôli lepšej orientácii) - Aktualizovať (uložiť);
3. v záložke Žiaci pridajte žiakov do Testovania - kliknite na Vybrať (otvorí sa nové okno, možnosť filtrovania podľa tried);
4. schváliť Testovanie - na pravej strane kliknúť na tlačidlo Testovanie je pripravené (schválené testovanie sa zobrazí v záložke Realizácia testov);
5. vľavo v menu kliknúť na Realizácia testov;
6. kliknúť na Akcia (oko);
7. zobrazia sa modré ikony jednotlivých disciplín;
8. po kliknutí na prezenčku alebo disciplínu sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom;
9. ak je žiak neprítomný, treba ho vyškrtnúť (x) z prezenčky a systém potom nevyžaduje vloženie údajov pri tomto mene;
10. ak sa žiak zúčastní testovania, ale vynechá iba niektorú z disciplín, treba ho vyradiť v danej disciplíne (kôš), aby systém nevyžadoval vloženie príslušného výkonu;
11. kompletne vyplnená prezenčka alebo disciplína zmení farbu z modrej na na zelenú;
12. keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite na Uzatvoriť testovanie.

Poznámka:
Správa testov - Uzatvorené testovanie je možné Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas, pridať žiakov), schváliť (kliknite na Testovanie je pripravené), v Realizácii testov doplniť alebo opraviť výsledky a opäť Uzatvoriť testovanie (platí pre aktuálny ročník).
Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov, je možné Zmazať.
Výsledky jednotlivcov si viete skontrolovať pri každom testovaní. Po kliknutí na pero choďte do záložky Výsledky a vysvedčenia.
Do štatistických prehľadov sa premietajú len výsledky z uzatvorených testovaní.

Pre prácu so softvérom si môžete pozrieť aj inštruktážne videá - video 1 a video 2.

NOVÉ HESLO

V prípade, že máte problém s prihlásením, využite možnosť požiadať o zaslanie nového hesla.
1. Kliknite na tlačidlo "Stratili ste heslo?"
2. Zadajte prihlasovacie meno a kliknite na Potvrdiť.
3. Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaný odkaz na zmenu hesla.
    NEKLIKAJTE naň, ale tento odkaz SKOPÍRUJTE do webovej adresy.
    Následne sa zobrazí možnosť zadať nové heslo.
4. Systém zašle na vašu adresu e-mail s novým heslom.

V prípade, že sa neviete prihlásiť, alebo máte technické problémy, napíšte e-mail na adresu boris.cechvala@sportcenter.sk s vecným popisom závady.
V maili nezabudnite vždy uviesť EDUID ŠKOLY a MENO ADMINISTRÁTORA.

CERTIFIKÁTY

Po prihlásení do ISTŽ je možné vytlačiť certifikát pre každé testované dieťa za predpokladu, že vkladanie výsledkov na celoštátnej úrovni bolo ukončené a konkrétne testovanie bolo UZATVORENÉ
Testovanie je možné uzatvoriť len v prípade, ak sú vyplnené všetky údaje a ikony jednotlivých disciplín (vrátane prezenčky) sú zelené.

Postup pre zobrazenie výsledkov jednotlivca a následnú tlač Certifikátu je nasledovný:

1. Správa testov
2. Vyberte školský rok
3. Kliknutím na ikonku ceruzky otvoríte detail testovania
4. Kliknite na záložku Výsledky a certifikáty
5. Vyberte Akciu - Stiahnuť certifikát
6. Možnosť Stiahnuť všetky certifikáty

Komplexné výsledky je možné stiahnuť vo formáte xls v časti Reporty.

Postupovať môžete aj podľa používateľskej dokumentácie na adrese:
https://www.testovanieziakov.sk/admin/upload/manuals/NSC-testovanie-ziakov-pouzivatelska-dokumentacia.pdf
 
Dôležité upozornenie

V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.
Presnosť zadania dosiahnutých výkonov do ISTŽ je kľúčová z pohľadu validity výstupu, ktorý je zobrazený na certifikáte. Akékoľvek omyly majú za následok skreslenie výstupnej informácie o pohybových vlastnostiach dieťaťa.V prípade, že zodpovedný učiteľ chce výsledky opraviť, treba postupovať štandardným spôsobom.
Prosíme všetkých učiteľov, ktorí sú na školách za testovanie zodpovední, aby túto skutočnosť zobrali na vedomie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,

Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov. V tomto prípade sa jedná zisťovanie predpokladov a môžu byť takýmto nácvikom skreslené.
Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov.
Mená žiakov školy vidí len príslušná škola. Nikto okrem učiteľov školy, ktorí sa prihlásia pod svojím menom a heslom, nevidí mená žiakov v ISTŽ.

METODICKÉ POKYNY k realizácii testovania.

Návrh časového rozpisu (vzor, ktorý si každá škola môže prispôsobiť podľa svojich podmienok).

ISTŽ - Používateľská príručka pre prácu so softvérom.

Beep test (mp3) - zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20 m.

POMÔCKA xls pre písomný záznam výsledkov testovania:
záznamový hárok - testy jednotlivo    záznamový hárok - testy spolu

INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ

ÚVOD A ROZCVIČENIE
TELESNÁ VÝŠKA A TELESNÁ HMOTNOSŤ
PREDKLON V SEDE S DOSAHOVANÍM
OPAKOVANÁ ZOSTAVA S TYČOU
VÝDRŽ V ZHYBE NADHMATOM
SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA
ĽAH-SED
KOTÚĽANIE 3 LÔPT
ČLNKOVÝ BEH 4 X 10 M
VIACSTUPŇOVÝ VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH NA 20 METROV
VLAJKOVÁ NAHÁŇAČKA