Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

ISTŽ - INFORMAČNÝ SYSTÉM TESTOVANIA ŽIAKOV www.testovanieziakov.sk/admin.

Odporúčaný termín realizácie je kažoročne do konca októbra. Žiaci sú vo svojich triedach a školy môžu s nimi fyzicky testovanie vykonať. Zapisovanie (vkladanie) výsledkov do ISTŽ bude možné až po načítaní aktuálnych zoznamov z RISu, kam ich školy prvý raz zasielajú k 15.9. Po kontrole sa zoznamy prenášajú aj do ISTŽ. Každý úkon vyžaduje určitý čas. V minulom roku sa podarilo zoznamy v ISTŽ sprístupniť v polovici októbra. Po sprístupnení zoznamov je v závislosti od dostupnosti internetu možné zadávať výsledky aj on-line.

CERTIFIKÁTY

V júni 2019 boli dokončené úpravy na Projekte testovania pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ.
Po prihlásení do ISTŽ je možné vytlačiť certifikát pre každé testované dieťa len za predpokladu, že konkrétne testovanie je UZAVRETÉ
Pripomíname, že testovanie je možné uzatvoriť len v prípade, ak sú vyplnené kompletné údaje a teda všetky ikony jednotlivých disciplín (vrátane prezenčky) sú zelené.

Postup pre zobrazenie výsledkov jednotlivca a následnú tlač Certifikátu je nasledovný:

1. Prihláste sa do systému ISTŽ na adrese: https://www.testovanieziakov.sk/admin/
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo
3. Po prihlásení sa Vám zobrazí obrazovka Zoznam testovaní
4. Kliknutím na ikonku ceruzky otvoríte detail testovania
5. Kliknite na záložku Výsledky a certifikáty
6. V tomto momente máte možnosť buď stiahnuť certifikáty všetkých testovaných žiakov (tlačidlo Stiahnuť všetky certifikáty), alebo môžete stiahnuť certifikát konkrétneho žiaka (tretia ikonka v stĺpci Akcia).
7. Stiahnuté certifikáty sa ukladajú na disk Vášho počítača.

Komplexné výsledky je možné stiahnuť vo formáte xls v časti Reporty.

Postupovať môžete aj podľa používateľskej dokumentácie, ktorú si môžete stiahnuť na nasledovnej adrese:
https://www.testovanieziakov.sk/admin/upload/manuals/NSC-testovanie-ziakov-pouzivatelska-dokumentacia.pdf
(Používateľská príručka je dostupná na stiahnutie až po prihlásení sa do systému ISTŽ.)
 
Dôležité upozornenie

V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, na aké druhy športov má dieťa vrodené predpoklady. Táto informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.
Presnosť zadania dosiahnutých výkonov do ISTŽ je kľúčová z pohľadu validity výstupu, ktorý je zobrazený na certifikáte. Akékoľvek omyly majú za následok skreslenie výstupnej informácie o pohybových vlastnostiach dieťaťa.V prípade, že zodpovedný učiteľ chce výsledky opraviť, treba postupovať štandardným spôsobom (POSTUP), ktorý je zverejnený na http://www.sportcenter.sk/stranka/testovanie-deti-instruktazne-videa.
Prosíme všetkých učiteľov, ktorí sú na školách za testovanie zodpovední, aby túto skutočnosť zobrali na vedomie.


POSTUP pri zadávaní údajov do ISTŽ:

1. vľavo v menu kliknúť na Správa testov - Pridať (nové testovanie);
2. záložka Základné údaje - stanoviť dátum, čas, upraviť názov (napr. doplniť do názvu triedu kvôli lepšej orientácii) - Aktualizovať (uložiť);
3. v záložke Žiaci pridajte žiakov do Testovania - kliknite na Vybrať (otvorí sa nové okno, možnosť filtrovania podľa tried);
4. schváliť Testovanie - na pravej strane kliknúť na tlačidlo Testovanie je pripravené (schválené testovanie sa zobrazí v záložke Realizácia testov);
5. vľavo v menu kliknúť na Realizácia testov;
6. kliknúť na Akcia (oko);
7. zobrazia sa modré ikony jednotlivých disciplín;
8. po kliknutí na prezenčku alebo disciplínu sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom;
9. ak je žiak neprítomný, treba ho vyškrtnúť (x) z prezenčky a systém potom nevyžaduje vloženie údajov pri tomto mene;
10. ak sa žiak zúčastní testovania, ale vynechá iba niektorú z disciplín, treba ho vyradiť v danej disciplíne (kôš), aby systém nevyžadoval vloženie príslušného výkonu;
11. kompletne vyplnená prezenčka alebo disciplína zmení farbu z modrej na na zelenú;
12. keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite na Uzatvoriť testovanie.

    Poznámka:
Správa testov - testovanie je možné kedykoľvek Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas, pridať žiakov), schváliť (kliknite na Testovanie je pripravené), v Realizácii testov doplniť alebo opraviť výsledky a opäť Uzatvoriť testovanie.
Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov, je možné Zmazať.
Výsledky jednotlivcov si viete skontrolovať pri každom testovaní. Po kliknutí na pero choďte do záložky Výsledky a vysvedčenia.
Do štatistických prehľadov sa premietajú len výsledky z uzatvorených testovaní.

Pre prácu so softvérom si môžete pozrieť aj inštruktážne videá - video 1 a video 2.

NOVÉ HESLO

V prípade, že máte problém s prihlásením, využite možnosť požiadať o zaslanie nového hesla.
1. Kliknite na tlačidlo "Stratili ste heslo?"
2. Zadajte prihlasovacie meno a kliknite na Potvrdiť.
3. Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaný odkaz na zmenu hesla. Neklikajte naň, ale tento odkaz skopírujte do webovej adresy. Následne sa zobrazí možnosť zadať nové heslo.
4. Systém zašle na vašu adresu potvrdzujúci e-mail s novým heslom.

V prípade, že sa neviete prihlásiť, alebo máte technické problémy, napíšte e-mail na adresu boris.cechvala@sportcenter.sk s vecným popisom závady.
V maili nezabudnite vždy uviesť EDUID ŠKOLY a MENO ADMINISTRÁTORA.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. V školskom roku 2018/2019 sa testujú len žiaci prvých ročníkov!
TERMÍN pre realizáciu testovania v tomto školskom roku - do 31.10.2018.
ZÁPIS výsledkov do ISTŽ je možný dodatočne aj po tomto termíne.
 
2. Každé elokované pracovisko má v RISe jedinečné EDUID.
Pre každý subjekt je potrebné samostatné administrátorské konto, resp. administrátorovi alebo učiteľovi je možné priradiť viacero subjektov s odlišným EDUID.


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,

Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov. V tomto prípade sa jedná zisťovanie predpokladov a môžu byť takýmto nácvikom skreslené.
Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov.
Mená žiakov školy vidí len príslušná škola. Nikto okrem učiteľov školy, ktorí sa prihlásia pod svojím menom a heslom, nevidí mená žiakov v ISTŽ.

METODICKÉ POKYNY k realizácii testovania.

Návrh časového rozpisu (vzor, ktorý si každá škola môže prispôsobiť podľa svojich podmienok).

ISTŽ - Používateľská príručka pre prácu so softvérom.

Beep test (mp3) - zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20 m.

POMÔCKA xls pre písomný záznam výsledkov testovania:
záznamový hárok - testy jednotlivo    záznamový hárok - testy spolu

INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ

ÚVOD A ROZCVIČENIE
TELESNÁ VÝŠKA A TELESNÁ HMOTNOSŤ
PREDKLON V SEDE S DOSAHOVANÍM
OPAKOVANÁ ZOSTAVA S TYČOU
VÝDRŽ V ZHYBE NADHMATOM
SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA
ĽAH-SED
KOTÚĽANIE 3 LÔPT
ČLNKOVÝ BEH 4 X 10 M
VIACSTUPŇOVÝ VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH NA 20 METROV
VLAJKOVÁ NAHÁŇAČKA