Verejná dišputa k návrhu nového Zákona o športe

Bratislava, 8. 4. 2015 (MŠVVaŠ SR, Učená právnická spoločnosť) - Návrh zákona o športe pripravuje pracovná skupina, do ktorej navrhli odborníkov Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (p. Čambal), SOV (p. Chmelár), SFZ (p. Kováčik a p. Sepeši) a SZĽH (p. Nemeček). Podľa tém, ktoré sú predmetom navrhovanej právnej úpravy, je pracovná skupina rozdelená do 15 mikrotímov, ktoré vedú určení manažéri, ktorí majú zabezpečiť komunikáciu s členmi príslušného mikrotímu a pripraviť návrh úpravy príslušnej témy.

Podrobné informácie o oblastiach nižšie, pozri na stránke Učenej právnickej spoločnosti: www.ucps.sk tu.

•    OSNOVA nového zákona o športe (témy a zloženie mikrotímov)
•    INFORMÁCIE O PROCESE PRÍPRAVY návrhu nového zákona o športe sú uvedené v odbornom príspevku Jaroslava Čolláka (koordinátor projektu) s názvom: PROJEKT PRÍPRAVY “Nového zákona o športe” -
      PROJEKT, KTORÝ SA MOŽE STAŤ VZOROM (Magoff č. 2/2013)
•    ZÁKLADNÉ TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (vypracovali ich Gábriš, Čorba, Hlivák, Sepeši, Rybánsky, Dedík; publikované v odbornom časopise MagOff č. 1/2013)
•    KONFERENCIA "ŠPORT a PRÁVO II" 2013 spoluorganizovaná UčPS, SFZ a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR v Poprade 3.- 4.10.2013.
•    ZÁKLADNÉ VÍZIE a OPATRENIA návrhu nového zákona o športe
•    POSLANIE, CIELE, OTÁZKY a RIEŠENIA návrhu nového zákona o športe
•    ZÁKONY o ŠPORTE INÝCH ŠTÁTOV
•    ZÁKON č. 300/2005 Z.z. o ORGANIZÁCII a PODPORE ŠPORTU

Pracovná skupina poverená tvorbou návrhu zákona o športe dospela do štádia prác, kedy považuje za správne i potrebné prediskutovať navrhované riešenia s tými, ktorých každodenného života sa nová právna úprava dotkne najviac - so športovcami, športovými odborníkmi, zástupcami športových zväzov, klubov a iných športových organizácií, zástupcami podnikateľského sektora i orgánov verejnej správy (štát, VÚC, obce). Pozýva športovú obec na verejnú dišputu k návrhu nového “Zákona o športe”.

Športová obec čaká na príležitosť uskutočniť reformu športu už dlhé roky, bude však potrebné neísť bezhlavo za parciálnymi záujmami športu, skupiny, či jednotlivca ale s rozvahou urobiť pragmatické rozhodnutia a kompromisy, ... na báze odbornosti, slušnosti a primeranosti.
Ak športová obec dokáže hrať fair play, vytvoriť prajné prostredie a využiť synergický efekt, môže dosiahnuť zmeny, ktoré ďaleko presiahnu oblasť slovenského športu.