Verejné obstarávanie

Národné športové centrum je verejným obstarávateľom podľa §7, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého v nadväznosti na §7 ods. 2 zákona, verejným obstarávateľom je právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. a), ktorým je Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii s názvom Profil verejného obstarávateľa.
 
Verejné obstarávanie v podmienkach NŠC upravuje:
 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Smernica č. X o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje postup NŠC pri uplatňovaní zákona s cieľom zabezpečiť v podmienkach NŠC hospodárne a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona