Workshop národného projektu potvrdil potrebu zatraktívnenia hodín TV

Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovala 5.11.2015 workshop k národnému projektu – Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy. Vydarené podujatie sa uskutočnilo v aule FTVŠ UK Bratislava, pričom sa jeho účastníci, po úvodnom príhovore riaditeľa NŠC Borisa Čavajdu, oboznámili postupne s vystúpeniami a prezentáciami odborníkov z NŠC ( projektový manažér Martin Prekop – Informácia o národnom projekte, hlavný koordinátor vzdelávacích aktivít Boris Čechvala – Skúsenosti z priebehu organizácie školení), FTVŠ UK (expert pre vzdelávanie, garant národného projektu Ľubor Tománek – Vyhodnotenie vzdelávacej časti projektu – prezentácia čiastkových výsledkov hodnotiacich dotazníkov účastníkov vzdelávania, expert pre rozvoj pohybových schopností, garant národného projektu Eugen Laczo – Prínos národného projektu z pohľadu testovania pohybových schopností školskej mládeže) i pohľadmi z radov regionálnych expertov (Ľudmila Kováčová, Dušan Sliva – Priebeh a organizácia národného projektu z pohľadu regionálneho pracovníka) či školiteľov a frekventantov (Mária Veissová, Viera Striešková – Praktické skúsenosti školiteľa so vzdelávaním frekventantov v praxi).

Účastníci workshopu, čiže pedagógovia z celého Slovenska a študenti FTVŠ , ktorým je problematika telesnej výchovy na základných a stredných školách a s ňou spojené problémy so zdravím mladej generácie vlastná, mali možnosť získať súhrn informácií z priebehu a realizácie národného projektu od februára 2013, kedy bol odštartovaný. Potešiteľné je, že workshop potvrdil svojím priebehom dôležitosť a vážnosť pertraktovanej oblasti, keď nechýbal aktívny prístup z publika signalizujúci záujem s reakciami, poznámkami, otázkami i úvahami viacerých účastníkov na aktuálne témy prednášateľov. Atmosféra v aule FTVŠ by sa dala charakterizovať ako tvorivá, podnetná, otvorená, v ovzduší dialógového režimu, čo napokon bolo aj cieľom organizátorov. Podľa názorov účastníkov z celého Slovenska išlo o potrebné stretnutie s vyjasnením si postojov a otázok s ďalšími perspektívami riešenia už na vyššom stupni smerom ku konkrétnym úlohám pri zvyšovaní úrovne pedagogického procesu ohľadne telesnej a športovej výchovy.  Cieľ projektu – vyškolenie 3400  učiteľov v celej SR bol náročný a veľmi prácny, ale v konečnom dôsledku splnený, za čo patrí všetkým zainteresovaným veľká vďaka.

Diskusia medzi účastníkmi naznačila, že absolventi projektu využívajú získané poznatky a športové pomôcky v praxi a majú pozitívny ohlas u žiakov, čo smeruje k hlavnému cieľu projektu, k získaniu návyku k pohybu a zdravému štýlu života u detí. Súčasťou projektu bolo aj testovanie pohybových schopností žiakov, vďaka ktorým boli získané zaujímavé štatistické údaje v jednotlivých vekových kategóriách. Údaje nadobudnuté testovaním potvrdili, že dnešná mládež nie je tak pohybovo zdatná, ako boli deti v minulosti, čo len utvrdilo všetkých zúčastnených v potrebe viac podporovať a inovovať hodiny telesnej výchovy na školách.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ