Sekcia: Vzdelávanie

 

Základy a možnosti použitia športtesterov v rámci realizácie, kontroly a diagnostiky športového tréningu

Mgr. Peter Lopata, Národné športové centrum

Ani najmodernejší športtester nám nezaručí úspech v športe, môže sa však stať výborným pomocníkom v rámci diagnostiky a kontroly športového tréningu a pomocou merania pulzovej frekvencie (PF) okamžite informovať o odozve organizmu na záťaž (aj keď tá tiež má svoje špecifiká). Za posledné roky sa športtestery stali bežnou a obľúbenou súčasťou tréningu u rekreačných až po vrcholových a výkonnostných športovcov. Na druhej strane pripomínam úvodnú vetu, ktorej dôkazom sú športovci v rôznych odvetviach, ktorých športová príprava sa bez nich stále zaobíde. Samozrejme závisí to aj od konkrétneho športového odvetvia a požiadaviek, ktoré s ním súvisia.

Spolu s nezastaviteľným vývojom techniky aj športtestery prechádzajú neustále novými vylepšeniami. Vzhľad a funkcie jednotlivých zariadení len za posledných pár rokov prešli výraznou zmenou. S prvým meračom pulzovej frekvencie v roku 1982 prišla firma Polar, ktorá do dnes patrí s firmou Garmin k špičke na trhu. Prvé merače PF boli veľké a nepraktické a vyhodnotenie tréningu sa realizovalo cenovo náročným hardwerom, alebo manuálnym zapisovaním. Dnes nájdeme na širokom trhu s touto technikou relatívne lacné a jednoduché merače pulzovej frekvencie (ktoré bez problémov merajú PF s minimálnou chybou) až po moderné zariadenia rôzneho dizajnu s množstvom funkcií podporených kvalitným softwarovým spracovaním.


Obr. 1: Rôzne druhy športtesterov
 

Táto technika dnes umožňuje napríklad komunikáciu medzi trénerom a jeho zverencom na druhej strane zemegule. Tréner vie elektronicky vytvárať a zadávať tréningy, ktoré si môže športovec kdekoľvek stiahnuť do svojho športtestra a zároveň po tréningu opäť vkladať údaje o konkrétnej realizácii. Samozrejme, nemôže to nahradiť účasť samotného trénera, ale informácie o konkrétnych intenzitách, medzičasoch, PF, tempe a konkrétnej mape trasy môžu byť určite nápomocné.

V nasledujúcom texte uvádzame základné údaje o športtesteroch a možnosti ich využitia. Jednotlivé kapitoly sú popísané stručne a slúžia len na základnú orientáciu v danej problematike.


Obr. 2: Príklad zobrazenia tréningu v softwary Garmin – mapa a graf s PF a rýchlosťou (na obrázku záznam z behu)

 


Obr. 3: Príklad zobrazenia tréningu v softwery Garmin – mapa, graf PF, vľavo ďalšie údaje o tréningu (záznam z turistiky na bežkách)

 

Základné delenie, funkcie a príslušenstvo
V dostupnej literatúre sa zatiaľ nenachádza rozdelenie športtesterov do konkrétnych kategórii. Jednotlivý výrobcovia majú zväčša svoje produkty rozdelené podľa typu športu a pohybovej aktivity, alebo cieľa športového tréningu na ktoré je športtester určený. Jednoduchým delením ale môžeme športestery rozdeliť na:

 • Jednoduché merače PF - okrem základných funkcií športových hodiniek poskytujú meranie PF, neposkytujú možnosť prepojenia s PC
 • Pokročilé športtestery – okrem možného príslušenstva (GPS, foot pad, snímač silového výkonu...), obsahujú podľa typu a rady množstvo funkcií a možnosť prepojenia s PC a softwarom od výrobcu

Funkcie
Základné funkcie (meranie času, stopky, PF ...) obsahujú zväčša všetky športtestery, ďalšie funkcie sa líšia podľa výrobcov, konkrétnej rady a príslušenstva.
Pre príklad uvádzame len niektoré funkcie:
 • Údaje o kadencii (celková, priemerná...)
 • Spotrebované kalórie (do úvahy sa berú nastavené telesné parametre)
 • Vzdialenosť (celková, aktuálny okruh)
 • Nadmorská výška
 • Stúpanie (vypočítava stúpanie počas pohybu)
 • Pulzová frekvencia - PF (údery za minútu, % PFmax, PF – AVG, a i.)
 • Záťažové zóny (vypočítané na základe zadaných parametrov, alebo zadané na základe individuálnej diagnostiky, následne je možná kontrola a signalizácia dĺžky pohybu v danej zóne)
 • Počet okruhov
 • Tempo (celkové, aktuálne, daný okruh)
 • Rýchlosť (aktuálna, priemerná )
 • Silový výkon
 • Automatický okruh (umožňuje automaticky označiť okruh a jeho následnú signalizáciu)
 • Virtuálny partner (po zadaní tempa, alebo rýchlosti sa na displeji zobrazí postava zobrazujúca vás a tréningového partnera, ktorý sa pohybuje zadanou rýchlosťou a signalizuje koľko zaostávate, resp. napredujete)
 • Tréningové funkcie:
 • Jednoduchý tréning
 • Pokročilý tréning
 • Intervalový tréning

Záťažové zóny
Ďalšie funkcie, ktoré poskytujú najmodernejšie športtestery sú záťažové zóny, ktoré sú vypočítavané väčšinou na základe maximálnej a pokojovej PF. Športtestery Polar napr. obsahujú chodecký test alebo tzv. fitnes test, ktorý na základe variability PF v priebehu 5 minút v polohe ležmo podáva informáciu o stave srdcovocievneho systému s predikciou VO2max. Takéto funkcie samozrejme môžu slúžiť len ako orientačná hodnota pre rekreačných športovcov. Vo výkonnostnom a vrcholovom športe by mali byť hranice jednotlivých záťažových zón zisťované individuálne s minimálnou odchýlkou.

GPS a Foot pod

Hlavné funkcie GPS snímača sú meranie rýchlosti, vzdialenosti, stúpania, polohy a ďalších funkcií odvodených od týchto veličín. GPS môže byť ako externá súčasť športtestera, ale novšie zariadenia obsahujú integrovaný snímač GPS signálu. Túto funkciu už dnes obsahujú aj niektoré mobilné telefóny prostredníctvom rôznych aplikácií. Výhodou GPS v športtesteroch je relatívna kompaktnosť, spracovanie a možnosť vyhodnocovania prostredníctvom PC softwaru. Ďalšie výhody sú použitie pri rôznych športoch (beh, turistika, plávanie, cyklistika, kanoistika...). Nevýhodou je závislosť od GPS signálu (intenzita a počet satelitov), čo znemožňuje meranie v krytých priestoroch a niekedy aj v husto zalesnených oblastiach a spôsobuje možnosť chyby hlavne pri slabších prijímačoch signálu.

Čo sa týka foot podu (nožného snímača), jeho použitie sa obmedzuje len na použitie pri chôdzi a behu, ale zato aj v exteriéri. Najmodernejšie foot pody okrem merania krokov prostredníctvom snímania otrasov, sú schopné merať aj akceleráciu a rôznu dĺžku krokov, pri dobrej kalibrácii teda merajú vzdialenosť s minimálnou chybou.


Obr. 4: Foot pod
 

Z ďalšieho príslušenstva spomenieme snímač kadencie, silového výkonu, či rýchlosti využívaných hlavne v cyklistike.

Využitie - každodenný tréning
Tu nachádza uplatnenie hlavne v aeróbnych športoch (beh, cyklistika), alebo v kondičnej príprave rôznych športov. Po nastavení žiadaných informácii na displej hodiniek môže slúžiť ako dobrý pomocník na regulovanie intenzity a ďalších parametrov tréningu. Obľúbená je hlavne kontrola prejdenej vzdialenosti, aktuálneho tempa v danom kole (napr. na 1km) a pulzovej frekvencie, závisí to od preferencií športovca a potrebách tréningu. Možnosť kontroly týchto ukazovateľov umožňuje optimalizovať vami požadované zaťaženie, umožňuje ďalej napríklad stupňovanie tempa, PF, alebo udržiavanie danej intenzity (určenou rýchlosťou či PF). V neposlednom rade spomeniem motivačnú funkciu športesttera, či už prostredníctvom využitia niektorej z funkcií, alebo zvýšením záujmu o konkrétny tréning.

Elektronický tréningový denník
Po prenose údajov o tréningu do PC sa zároveň vytvára prehľadný tréningový denník. V denníku je potom možný rozbor konkrétnej tréningovej jednotky, porovnávanie tréningov navzájom, či hodnotenie tréningového mezocyklu. Údaje o prejdených kilometroch, intenzitách, čase v jednotlivých pásmach a tempách je možné prehľadne analyzovať a môžu slúžiť ku korekcii tréningového procesu.

Využitie pre trénera
Trénerovi je umožnené mať neustále pod kontrolou tréningové dávky svojich športovcov prostredníctvom spomínaného denníka. Využitie si nájde aj pri trénovaní väčšej skupiny športovcov, ktorí si sami môžu kontrolovať stanovenú intenzitu, čas, vzdialenosť. Samozrejme údaj o PF dáva okamžitú spätnú informáciu o reakcii organizmu na zaťaženie.


Obr.5: Spinning s kontrolou intenzity PF na plátne


Využitie pri pretekoch
Významným pomocníkom dokáže byť športtester napr. u bežcov na dlhšie trate. Po zadaní požadovaného tempa môže športovcovi pomôcť udržiavať, resp. stupňovať si natrénované tempo a zabrániť tak jeho prepáleniu vplyvom okolností v preteku.

Športová diagnostika
Športtestery si našli široké uplatnenie v rámci športovej diagnostiky. Použitie funkcie snímača PF a GPS umožňuje spresnenie a a zjednodušenie rôznych testov športovej diagnostiky (laktátová krivka, Conconiho test, rôzne záťažové testy, doba poklesu a vzostupu PF...) a stali sa jej neoddeliteľnou súčasťou.


Obr. 6: Príklad zobrazenia v softwary Polar – graf zobrazujúci priebeh testu (PF) La krivky
 

Pulzová frekvencia ako objektívny ukazovateľ zaťaženia organizmu
Meranie PF je v súčasnosti obľúbené u športovcov a trénerov všetkých výkonnostných kategórii. Netreba ale zabúdať, že je to len jeden z kontrolných mechanizmov sledovania odozvy organizmu, ktorý vždy nemusí presne odrážať realitu, preto stavať rozvoj kondície len na údajoch zo športtestera a to v rôznych športoch, nemusí byť vždy objektívne. Športtester neberie do úvahy aktuálny stav organizmu a jeho momentálnu adaptačnú kapacitu. Komplikovanejšie je použitie športtesteru v športových hrách. Pri všeobecnej kondičnej príprave je možné použitím športtestera diferencovať intenzitu záťaže jednotlivým hráčom, ale už len veľmi ťažko si je to predstaviť pri špecifickej príprave ako sú herné cvičenia, či prípravné hry, tam treba údaje o PF brať skôr orientačne.

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je druh športu ktorý vykonávame. Dobre vieme, že jednotlivé záťažové pásma (aeróbne, zmiešané, anaeróbne) sa pri rôznych športoch u toho istého jedinca môžu výrazne líšiť. A preto tréning u jedného športovca na určitých pulzoch môže znamenať v bicyklovaní zaťaženie pod ANP a v behu zaťaženie nad ANP. V takomto prípade je dobré jednotlivé záťažové pásma kontrolovať hladinou LA, ktorá nám poskytne objektívnu informáciu o záťaži organizmu.


Obr. 7: Odber laktátu triatlonistke počas plávania


Záver
V texte sme stručne popísali základné možnosti využitia športtesterov. Je na zvážení každého trénera a športovca ako je schopný využiť potenciál športovej vedy a techniky, ku ktorým športtester patrí a do akej miery mu vie byť pri dosahovaní cieľov nápomocný. Športtester dnes určite má pevné miesto v príprave či diagnostike športovcov. V žiadnom prípade to ale neznamená naviazanie sa na túto techniku spôsobom, že nebudeme schopní absolvovať tréning bez jej použitia. Stále je to len prostriedok a pomoc v príprave, športtester za nás neodbehá žiaden kilometer, nezdvihne činku a ani nevyhrá preteky...

Faktorom, ktorý možno niekedy odrádza najmä starších trénerov a športovcov od používania modernej techniky je určitá technická náročnosť. Tej sa určite netreba báť, športtestery sú väčšinou vyrábané s jednoduchým ovládaním a menu a bežnou súčasťou je slovenský manuál. Ďalším nevyčerpateľným zdrojom informácii je internet, kde je možné nájsť všetko od manuálu, cez popisy jednotlivých funkcií, ich nastavenia, až po podrobné videonávody.

Dátum vydania: 2012